Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Struktura organizacyjna » Stanowiska ds. rolni. gosp. terenami i ochr. śr.

Stanowiska ds. rolni. gosp. terenami i ochr. śr.

Stanowiska do spraw rolnictwa, gospodarki terenami i ochrony środowiska:

1)       opracowanie gminnych planów rozwoju rolnictwa w oparciu o kierunkowe wytyczne Rady Gminy,

2)       podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej,

3)       koordynowanie produkcji nasiennej, a w szczególności:

a)       współpraca z jednostkami obrotu rolnego w celu zapewnienia właściwej rejonizacji odmian roślin uprawnych zgodnie z potrzebami gminy,

b)       jednostkami współdziałanie z inspekcją nasienną w zakresie zapewnienia wymogów fitosanitarnych i przestrzennych plantacji nasiennych i szkółkarskich,

4)       współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie pojawienia się chwastów, chorób szkodników uprawach i nasadzeniach  oraz nadzór nad ich zwalczaniem,

5)       koordynowanie obrotu materiału hodowlanego zwierząt i zapewnienie właściwej organizacji kontrolowanego rozrodu i oceny użytkowości,

6)       nadzór nad warunkami zoohigienicznymi chowu i hodowli,

7)       współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych  organizacji profilaktyki weterynaryjnej,

8)       sprawowanie administracji z zakresu łowiectwa,

9)       realizowanie zadań w zakresie zagospodarowania lasów nie stanowiących własności Państwa,

10)    przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

11)    opracowanie projektu rzeczowego i finansowego planu Gminnego Funduszu Socjalnego Wsi,

12)    sprzedaż nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi,

13)    prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,

14)    wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopii,

15)    prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wodociągów wiejskich i kanalizacji sanitarnej,

16)    wykonanie zadań związanych z ochrona środowiska i gospodarką wodną,

17)    prowadzenie dokumentacji stanu przyrody,

18)    ochrona wód przed zanieczyszczeniem,

19)    organizowanie parków wiejskich,

20)    prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

21)    gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i zarząd,

22)    ustalenie wartości gruntów komunalnych, cen i opłat za korzystanie z nich,

23)    komunalizowanie gruntów,

24)    prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

25)    nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,

26)    tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,

27)    organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

28)    zagospodarowanie wspólnot gruntowych .

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: UG UG
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:18:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:18:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (01/07/2003 09:18:09)