Wyszukiwarka:

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Z SIEDZIBĄ W WYSOCKU WIELKIM

WÓJT GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Z SIEDZIBĄ W WYSOCKU WIELKIM

 

ul. Kościelna 52, Wysocko Wielkie, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

 

I.     Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

A. Wymagania niezbędne (obowiązkowe):

1. posiadanie obywatelstwa polskiego;

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne;

4. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy w instytucji kultury;

5. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;

7. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.);

8. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;

9. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy.

 

B. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego;

2. znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;

3. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych  z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

4. umiejętności organizacyjne i zarządcze;

5. kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność;

6. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

7. dobra organizacja pracy, samodzielność, obowiązkowość i inicjatywa;

8. posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

II. Wymagane dokumenty:

1. pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim na lata 2017-2021 (nie więcej niż 4 strony formatu A4), która powinna zawierać:

a) propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie gminy;

b) zakres współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie Gminy;

c) źródła finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim.

2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę;

3. list motywacyjny;

4. życiorys/CV/ z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;

5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe (staż pracy) oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności;

6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. oświadczenie o niekaralności związanej z zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi;

8. oświadczenie kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                        (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)."

 

Oświadczenia, koncepcja, list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim", w terminie do dnia 15.12.2016 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12 (pokój nr 2) lub przesłać pocztą na adres - Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim" (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

IV. Inne informacje:

1.    Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim będą dostępne w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, pok. 13.

2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski.

3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail.

4. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się do dnia 27.12.2016 r.

5. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

6. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.ostrowwielkopolski.pl/, na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą  w Wysocku Wielkim.

7. Wyłoniony kandydat zostanie powołany na czas określony 4 lat.

 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 09 listopada 2016 r.

 

 

 

 

 

Wójt

/-/

Piotr Kuroszczyk

 

 


 

WÓJT GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Z SIEDZIBĄ W WYSOCKU WIELKIM

 

ul. Kościelna 52, Wysocko Wielkie, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

 

I.     Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

A. Wymagania niezbędne (obowiązkowe):

1. posiadanie obywatelstwa polskiego;

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. wykształcenie: wyższe, preferowane o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne;

4. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy w instytucji kultury;

5. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;

7. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,    o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.);

8. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;

9. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy.

 

B. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego;

2. znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;

3. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych   z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

4. umiejętności organizacyjne i zarządcze;

5. kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność;

6. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

7. dobra organizacja pracy, samodzielność, obowiązkowość i inicjatywa;

8. posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

II. Wymagane dokumenty:

1. pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim na lata 2017-2021 (nie więcej niż 4 strony formatu A4), która powinna zawierać:

a) propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie gminy;

b) zakres współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie Gminy;

c) źródła finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim    z siedzibą w Wysocku Wielkim.

2. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę;

3. list motywacyjny;

4. życiorys/CV/ z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;

5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe (staż pracy) oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności;

6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. oświadczenie o niekaralności związanej z zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi;

8. oświadczenie kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)."

 

Oświadczenia, koncepcja, list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim", w terminie do dnia 12.01.2017 r.   do godziny 15.00 w Kancelarii Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12 (pokój nr 2) lub przesłać pocztą na adres - Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim" (decyduje data faktycznego wpływu    do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

IV. Inne informacje:

1.    Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim będą dostępne w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, pok. 13.

2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski.

3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail.

4. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się do dnia 19.01.2017 r.

5. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

6. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.ostrowwielkopolski.pl/, na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim.

7. Wyłoniony kandydat zostanie powołany na czas określony 4 lat.

 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 09 grudnia 2016 r.

 

Niniejsze ogłoszenie zmienia ogłoszenie o konkursie opublikowane w dniu 14 listopada 2016 r.

 

Wójt

/-/

Piotr Kuroszczyk

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: KL
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (14/11/2016 09:00:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (14/11/2016 09:00:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (09/12/2016 12:30:46)