Wyszukiwarka:

Nazwa, dane adresowe

GOPS
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Rynek 36
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (062) 736 28 46
 
Dyrektor GOPS - Pan Robert Wiśniewski
 
Godziny otwarcia dla interesantów:
codziennie w godz. 9.00 - 13.00
 
 Godziny pracy:
poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00
 
 
Stanowiska pracy:
    8 pracowników socjalnych w tym 4 specjalistów pracy socjalnej - z wyższym wykształceniem
    1 pracownik socjalny do spraw świadczeń
    1 inspektor
    1 opiekunka
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp. jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje 8 rejonów opiekuńczych w których pracują pracownicy socjalni.
 
Realizowane zadania:
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwiającą przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna realizuje zadania na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późniejszymi zmianami/ oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 
Zasady udzielania pomocy:
Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej. Świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej udzielane są osobom i rodzinom z powodu:
    ubóstwa
    bezdomności
    niepełnosprawności
    długotrwałej choroby
    bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
    alkoholizmu i narkomanii
    trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
    klęski żywiołowej lub ekologicznej
 
Świadczenia z pomocy społecznej przysługują przy wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych okoliczności.
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonej kwoty, /kwoty te ulegają waloryzacji jeden lub dwa razy w roku/. Przez dochód rodziny rozumie się sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz o kwotę alimentów, ustalonych na podstawie wyroku lub ugody sądowej, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.
 
W świetle ustawy o pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Decyzje o przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem GOPS.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: KL
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (25/06/2003 09:31:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (24/08/2005 08:33:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (24/08/2005 08:32:53)