Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Konkursy na stanowiska urzędnicze

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski

na stanowisko

podinspektora ds. organizacyjnych

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani

ANNA KATARZYNA WOŹNICA

zamieszkała

m. WYSOCKO MAŁE

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniono osobę, która spełniła niezbędne kryteria formalne, wykazała się odpowiednim poziomem wiedzy w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 09 listopada 2017 r.

                                                                         WÓJT GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

                                                        

                                                    / - / PIOTR KUROSZCZYK

 


 

URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych

  1. Wymagania niezbędne:

a)      posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, w przypadku osób, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

c)      posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

d)     osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      wykształcenie średnie (wymagane 3 lata stażu pracy) lub wyższe (staż pracy nie jest wymagany),

f)       nieposzlakowana opinia.

 

  1. Wymagania dodatkowe :

a)      doświadczenie w kontaktach z mediami,

b)      doświadczenie w administracji publicznej umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

c)      znajomość zagadnień związanych z Gminą Ostrów Wielkopolski,

d)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

e)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

f)       dobra organizacja pracy, samodzielność, obowiązkowość i inicjatywa,

g)      prawo jazdy kat. B,

h)      obsługa urządzeń biurowych, w tym obsługa komputera,

i)        znajomość zagadnień związanych z wolnym stanowiskiem.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

ORGANIZACYJNE - OBSŁUGA INFORMACYJNO_MEDIALNA  GMINY: Prowadzenie działań informacyjnych Gminy Ostrów Wielkopolski, w tym czuwanie nad polityką informacyjną m.in. na stronie internetowej Gminy Ostrów Wielkopolski. Koordynowanie kontaktów z mediami. Przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjnych na potrzeby Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski. Współpraca z jednostkami budżetowymi Gminy i ich kierownictwem. Współpraca  z jednostkami pomocniczymi Gminy i ich organami. Organizacja i obsługa spotkań wyjazdowych Wójta Gminy. Przygotowywanie sprawozdań z pracy Wójta Gminy. Analiza artykułów prasowych i informacji radiowo-telewizyjnych oraz internetowych. Udział z ramienia Wójta Gminy w spotkaniach z mieszkańcami Gminy i przedstawicielami innych instytucji. Wykonywanie innych, doraźnie zleconych zadań przez przełożonego. Zastępowanie w czasie nieobecności pracowników na stanowiskach ds. organizacyjnych w Biurze Rady Gminy Ostrów Wielkopolski.

 

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Pokój nr 25 zlokalizowany jest na wysokim parterze (po schodach) w budynku Urzędu Gminy (część B), w którym nie ma zamontowanej windy; praca polega na: pracy biurowej przy komputerze w siedzibie Urzędu Gminy oraz wyjazdach terenowych celem obsługi informacyjno-medialnej Gminy Ostrów Wielkopolski. System pracy: jednozmianowy; stosowane materiały: papier; stosowane narzędzia/urządzenia: komputer, kserokopiarka; stosowane środki ochrony zbiorowej: przeciwpożarowa; stosowane środki ochrony indywidualnej: okulary korekcyjno-ochronne; praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym; kwalifikacje zawodowe i zdrowotne: właściwe. Stanowisko będzie spełniało wymagania przepisów bhp i dokonana zostanie ocena ryzyka zawodowego.

 

  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

 

  1. Niezbędne dokumenty aplikacyjne:

a)    dokumenty wymagane:

1)   wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,

2)   kserokopia świadectwa pracy z poprzedniego miejsca pracy,

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)   oświadczenie kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku,

5)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)   dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej - w przypadku kandydata nie posiadającego obywatelstwa polskiego,

8)   kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata będącego osobą niepełnosprawną, który zamierza skorzystać  z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

 

b)   dokumenty dodatkowe:

1)   list motywacyjny,

2)   życiorys (CV),

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe,

4)   kserokopie wcześniejszych świadectw pracy,

5)   kserokopie dokumentów stanowiących podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy,

6)   referencje.

 

Kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego zobowiązani są do przedłożenia wszystkich dokumentów w języku polskim lub dokumentów w języku obcym wraz  z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)".

Postępowanie aplikacyjne:

§  na podstawie złożonych dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona analizy spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu oraz dokona oceny  prawidłowo złożonych dokumentów,

§  kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni  o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej drogą pocztową,

§  na rozmowę kwalifikacyjną kandydat stawia się z dokumentem tożsamości,

§  umowa o pracę na czas nieokreślony może być poprzedzona umową o pracę na czas określony - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§  wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych" osobiście  w Kancelarii Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12 (pokój nr 2) lub pocztą na adres - Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych"  w terminie do dnia 04 listopada 2017 r. (w przypadku przesłania aplikacji pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ostrowwielkopolski.pl/ w dziale „Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego - Urząd Gminy - Konkursy na stanowiska urzędnicze" oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski,  Al. Powstańców Wielkopolskich 12 - na I piętrze budynku.

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 25 października 2017 r.

 

WÓJT GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

                                                                                                          / - /

                                                                                                              PIOTR KUROSZCZYK

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: KL
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (25/10/2017 15:06:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (25/10/2017 15:06:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (09/11/2017 13:52:02)