Wyszukiwarka:

Wójt Gminy

Do kompetencji Wójta należy:

 

1)       organizowanie pracy Zarządu Gminy,

2)       kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie j ej na zewnątrz,

3)       prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,

4)       podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

5)       wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

6)       składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy I w ramach upoważnienia dokonanego przez Zarząd Gminy I,

7)       ogłoszenie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawo­ zdania z wykonania budżetu oraz przedkładania uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

8)       wykonywanie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń i uchwał Zarządu Gminy,

9)       przedkładanie na sesji Rady Gminy i Zarządu Gminy sprawozdań  z wykonania uchwał,

10)    reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,

11)    odpowiadanie w imieniu Zarządu Gminy za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy i Zarządowi Gminy,

12)    koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsię­biorstw komunalnych,

13)    ustalenie regulaminu pracy Urzędu,

14)    załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz radnych,

15)    gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,

16)    uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych oraz wykonywanie zadań wynikających z udziału Gminy w tych organach,

17)    wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pra­cowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek administracyj­nych, a także uprawnień wynikających ze stosowania Statutu Gminy,

18)    podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

19)    wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: UG UG
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (01/07/2003 08:59:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (01/07/2003 08:59:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (01/07/2003 08:59:57)