Wyszukiwarka:

Kadencja 2006-2010

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR XLVII/408/2010 z dnia 08.11.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej działki nr 59/8 położonej w Zacharzewie.
UCHWAŁA NR XLVII/407/2010 z dnia 08.11.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 38/8 położonej w obrębie geodezyjnym Wysocko Wielkie.
UCHWAŁA NR XLVII/406/2010 z dnia 08.11.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 480/3 położonej w Topoli Małej.
UCHWAŁA Nr XLVII/405/2010 z dnia 08.11.2010 r.
w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XLVII/404/2010 z dnia 08.11.2010 r.
w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA NR XLVII/403/2010 z dnia 08.11.2010 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
UCHWAŁA Nr XLVII/402/2010 z dnia 08.11.2010 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".
UCHWAŁA Nr XLVII/401/2010 z dnia 08.11.2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVIII/189/2000 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA NR XLVII/400/2010 z dnia 08.11.2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA Nr XLVII/399/2010 z dnia 08.11.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 rok.
UCHWAŁA Nr XLVI/398/2010 z dnia 22.09.2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XLVI/397/2010 z dnia 22.09.2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5298P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w m. Szczury do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Czekanów” realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
UCHWAŁA Nr XLVI/396/2010 z dnia 22.09.2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
UCHWAŁA Nr XLVI/395/2010 z dnia 22.09.2010 r.
w sprawie zaopiniowania zadania o nazwie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radziwiłłów w kierunku miejscowości Gorzyce Małe” przewidzianego do realizacji w 2011 r.
UCHWAŁA Nr XLVI/394/2010 z dnia 22.09.2010 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Ostrów Wielkopolski, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań.
UCHWAŁA Nr XLVI/393/2010 z dnia 22.09.2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrów Wielkopolski i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
UCHWAŁA Nr XLVI/ 392 /2010 z dnia 22.09.2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
UCHWAŁA Nr XLVI/391/2010 z dnia 22.09.2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
UCHWAŁA Nr XLVI/390/2010 z dnia 22.09.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 rok.
UCHWAŁA Nr XLV/389/2010 z dnia 06.08.2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Szkołę Podstawową w Słaborowicach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
UCHWAŁA Nr XLV/388/2010 z dnia 06.08.2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
UCHWAŁA Nr XLV/387/2010 z dnia 06.08.2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
UCHWAŁA NR XLV/386/2010 z dnia 06.08.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 3/3 położonej w Lewkowcu.
UCHWAŁA Nr XLV/385/2010 z dnia 06.08.2010 r.
w sprawie określenia warunków i wysokości udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Ostrów Wielkopolski oraz ich stawek procentowych.
UCHWAŁA Nr XLV/384/2010 z dnia 06.08.2010 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XLV/383/2010 z dnia 06.08. 2010 r.
w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Lewkowie.
UCHWAŁA Nr XLV/382/2010 z dnia 06.08.2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
UCHWAŁA Nr XLV/381/2010 z dnia 06.08.2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
UCHWAŁA Nr XLV/380/2010 z dnia 06.08.2010 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
UCHWAŁA Nr XLV/379/2010 z dnia 06.08.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 rok.
UCHWAŁA Nr XLIV/378/2010 z dnia 28.06.2010 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Szkołę Podstawową w Słaborowicach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
UCHWAŁA Nr XLIV/377/2010 z dnia 28.06.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie działki nr 424/5 położonej w Łąkocinach na rzecz wieczystego użytkownika.
UCHWAŁA Nr XLIV/376/2010 z dnia 28.06.2010 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
UCHWAŁA Nr XLIV/375/2010 z dnia 28.06.2010 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
UCHWAŁA Nr XLIII/374/2010 z dnia 14.06.2010 r.
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLI/359/2010 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki Nr 98/1 położonej w Lewkowcu .
UCHWAŁA NR XLIII/373/2010 z dnia 14.06.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości położonej w Daniszynie.
UCHWAŁA Nr XLIII/372/2010 z dnia 14.06.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
UCHWAŁA NR XLIII/371/2010 z dnia 14.06.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej działki nr 1294/11 położonej w Daniszynie.
UCHWAŁA NR XLIII/370/2010 z dnia 14.06.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 779/15 położonej we Wtórku.
UCHWAŁA NR XLIII/369/2010 z dnia 14.06.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 606/13 położonej w Czekanowie.
UCHWAŁA Nr XLIII/368/2010 z dnia 14.06.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 rok.
UCHWAŁA Nr XLIII/367/2010 z dnia 14.06.2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLII/364/2010 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 rok.
UCHWAŁA Nr XLIII/366/2010 z dnia 14.06.2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLI/353/2010 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 rok.
UCHWAŁA NR XLII/365/2010 z dnia 20.05.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XLII/364/2010 z dnia 20.05.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 rok.
UCHWAŁA NR XLII/363/2010 z dnia 20.05.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej działki nr 98/24 położonej w miejscowości Lewkowiec.
UCHWAŁA NR XLII/362/2010 z dnia 20.05.2010 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
UCHWAŁA NR XLII/361/2010 z dnia 20.05.2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/336/2010 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu „Plan Odnowy Miejscowości Lamki” złożonego przez sołtysa wsi Lamki.
UCHWAŁA NR XLII/360/2010 z dnia 20.05.2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/328/2009 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia programu „Plan Odnowy Miejscowości Kołątajew” złożonego przez sołtysa wsi Kołątajew.
UCHWAŁA NR XLI/359/2010 z dnia 28.04.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 98/1 położonej w Lewkowcu.
UCHWAŁA NR XLI/358/2010 z dnia 28.04.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 1243/4 położonej w Gorzycach Wielkich.
UCHWAŁA NR XLI/357/2010 z dnia 28.04.2010 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
UCHWAŁA NR XLI/356/2010 z dnia 28.04.2010 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
UCHWAŁA Nr XLI/355/2010 z dnia 28.04.2010 r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
UCHWAŁA NR XLI/354/2010 z dnia 28.04.2010 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Topola Mała.
UCHWAŁA Nr XLI/353/2010 z dnia 28.04.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 rok.
UCHWAŁA Nr XLI/352/2010 z dnia 28.04.2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania o nazwie „Przebudowa drogi Nr 5298P w miejscowości Lewków ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Kolejowa - budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku o długości ok. 300 m”.
UCHWAŁA Nr XLI/351/2010 z dnia 28.04.2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania o nazwie „Przebudowa drogi Nr 5169P w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska - budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku o długości ok. 500 m”.
UCHWAŁA NR XLI/350/2010 z dnia 28.04.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
UCHWAŁA Nr XL/349/2010 z dnia 19.03.2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVIII/332/2009 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.
UCHWAŁA Nr XL/348/2010 z dnia 19.03.2010 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XL/347/2010 z dnia 19.03.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 108/56 położonej w Gorzycach Wielkich.
UCHWAŁA Nr XL/346/2010 z dnia 19.03.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Daniszynie.
UCHWAŁA Nr XL/345/2010 z dnia 19.03.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie działki nr 387/6 położonej w Czekanowie na rzecz wieczystego użytkownika.
UCHWAŁA Nr XL/344/2010 z dnia 19.03.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r.
UCHWAŁA Nr XL/343/2010 z dnia 19.03.2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu ostrowskiego".
UCHWAŁA Nr XL/342/2010 z dnia 19.03.2010 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lamkach, Świeligowie i Zacharzewie zadanie I (etap II Świeligów)".
UCHWAŁA Nr XL/341/2010 z dnia 19.03.2010 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Czekanowie zadanie II".
UCHWAŁA Nr XL/340/2010 z dnia 19.03.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 rok.
UCHWAŁA Nr XL/339/2010 z dnia 19.03.2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
UCHWAŁA Nr XXXIX/338/2010 z dnia 11.02.2010 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
UCHWAŁA Nr XXXIX/337/2010 z dnia 11.02.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym gruntu działki oznaczonej ewidencyjnie nr 1314 położonej w Daniszynie.
UCHWAŁA Nr XXXIX/336/2010 z dnia 11.02.2010 r.
w sprawie zatwierdzenia programu "Plan Odnowy Miejscowości Lamki" złożonego przez sołtysa wsi Lamki.
UCHWAŁA Nr XXXIX/335/2010 z dnia 11.02.2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 r.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/334/2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski - dla działek Nr 48/4, 49, 50, 52, 58, 59/2, 60 i 61 położonych w obrębie geodezyjnym Karski oraz działek Nr 398, 399, 400, 401, 402 położonych w obrębie geodezyjnym Czekanów".
UCHWAŁA Nr XXXVIII/333/2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcyi na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/332/2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/331/2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 r.
UCHWAŁA Nr XXXVII/330/2009 z dnia 10.12.2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrów Wielkopolski na 2010 rok.
UCHWAŁA Nr XXXVII/329/2009 z dnia 10.12.2009 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
UCHWAŁA NR XXXVII/328/2009 z dnia 10.12.2009 r.
w sprawie zatwierdzenia programu „Plan Odnowy Miejscowości Kołątajew" złożonego przez sołtysa wsi Kołątajew.
UCHWAŁA Nr XXXVII/327/2009 z dnia 10.12.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.
UCHWAŁA Nr XXXVII/326/2009 z dnia 10.12.2009 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem i Gminą Krotoszyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
UCHWAŁA Nr XXXVII/325/2009 z dnia 10.12.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2009 rok.
UCHWAŁA Nr XXXVI/324/2009 z dnia 10.11.2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVIII/189/2000 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA Nr XXXVI/323/2009 z dnia 10.11.2009 r.
w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gorzycach Wielkich.
UCHWAŁA N r XXXVI/322/2009 z dnia 10.11.2009 r.
w sprawie przedłużenia do dnia 31 grudnia 2010 roku obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich zatwierdzonych uchwałą Nr XXIV/243/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 listopada 2008 r.
UCHWAŁA NR XXXVI/321/2009 z dnia 10.11.2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA NR XXXVI/320/2009 z dnia 10.11.2009 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Ostrów Wielkopolski z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
UCHWAŁA Nr XXXV/319/2009 z dnia 28.10.2009 r.
w sprawie zaopiniowania zadania o nazwie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radziwiłłów w kierunku miejscowości Gorzyce Małe" przewidzianego do realizacji w 2010 r.
UCHWAŁA Nr XXXV/318/2009 z dnia 28.10.2009 r.
w sprawie zaopiniowania zadania o nazwie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Franklinów w kierunku miejscowości Stary Staw" przewidzianego do realizacji w 2010 r.
UCHWAŁA Nr XXXV/317/2009 z dnia 28.10.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXXV/316/2009 z dnia 28.10.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.
UCHWAŁA Nr XXXV/315/2009 z dnia 28.10.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr 1314 położonej w Daniszynie.
UCHWAŁA Nr XXXV/314/2009 z dnia 28.10.2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Sadowie w gminie Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXXV/313/2009 z dnia 28.10.2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski w części obejmującej działki Nr 12, 13, 14 i 86 w obrębie geodezyjnym Kwiatków.
UCHWAŁA Nr XXXV/312/2009 z dnia 28.10.2009 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski - dla działek Nr 48/4, 49, 50, 52, 58, 59/2, 60 i 61 położonych w obrębie geodezyjnym Karski oraz działek Nr 398, 399, 400, 401, 402 położonych w obrębie geodezyjnym Czekanów".
UCHWAŁA Nr XXXV/311/2009 z dnia 28.10.2009 r.
w sprawie zatwierdzenia udziału Gminy Ostrów Wielkopolski w projekcie pn. „Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego" realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
UCHWAŁA Nr XXXV/310/2009 z dnia 28.10.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2009 rok.
UCHWAŁA Nr XXXIV/309/2009 z dnia 13.10.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2009 rok.
UCHWAŁA NR XXXIII/308/2009 z dnia 17.09.2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Będzieszyn, Biniew, Górzno, Gutów, Sobótka, Szczury.
UCHWAŁA NR XXXIII/307/2009 z dnia 17.09.2009 r.
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Wysocko Wielkie.
UCHWAŁA NR XXXIII/306/2009 z dnia 17.09.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki położonej w Zacharzewie.
UCHWAŁA NR XXXIII/305/2009 z dnia 17.09.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Onęber, obręb geodezyjny Daniszyn.
UCHWAŁA NR XXXIII/304/2009 z dnia 17.09.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości położonej w Lamkach.
UCHWAŁA Nr XXXIII/303/2009 z dnia 17.09.2009 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. /zadania z programu "Odnowa Wsi"/
UCHWAŁA Nr XXXIII/302/2009 z dnia 17.09.2009 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. /sala gimnastyczna w Lewkowie/
UCHWAŁA Nr XXXIII/301/2009 z dnia 17.09.2009 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. /boisko ORLIK w Gorzycach Wielkich/
UCHWAŁA Nr XXXIII/300/2009 z dnia 17.09.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2009 rok.
UCHWAŁA Nr XXXIII/299/2009 z dnia 17.09.2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
UCHWAŁA Nr XXXIII/298/2009 z dnia 17.09.2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR XXXII/297/2009 z dnia 19.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r.
UCHWAŁA Nr XXXII/296/2009 z dnia 19.06.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2009 rok.
UCHWAŁA Nr XXXI/295/2009 z dnia 03.06.2009 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Piotra Kuroszczyka - Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA NR XXXI/294/2009 z dnia 03.06.2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/181/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu „Plan Odnowy Miejscowości Wysocko Wielkie" złożonego przez sołtysa wsi Wysocko Wielkie.
UCHWAŁA NR XXXI/293/2009 z dnia 03.06.2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/180/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu „Plan Odnowy Miejscowości Wtórek" złożonego przez sołtysa wsi Wtórek.
UCHWAŁA NR XXXI/292/2009 z dnia 03.06.2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/179/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu „Plan Odnowy Miejscowości Karski" złożonego przez sołtysa wsi Karski.
UCHWAŁA NR XXXI/291/2009 z dnia 03.06.2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/178/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu „Plan Odnowy Miejscowości Biniew" złożonego przez sołtysa wsi Biniew.
UCHWAŁA Nr XXXI/290/2009 z dnia 03.06.2009 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA NR XXXI/289/2009 z dnia 03.06.2009 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Szczurach.
UCHWAŁA NR XXXI/288/2009 z dnia 03.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki położonej w Lamkach.
UCHWAŁA NR XXXI/287/2009 z dnia 03.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanych nieruchomości położonych w Zacharzewie.
UCHWAŁA NR XXXI/286/2009 z dnia 03.06.2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 7; 46; 99; 120; 123; 365/2; 416; 582/2; 586; 591/11 i 636/3 w obrębie geodezyjnym Sobótka, działek Nr 50/1 i 62 w obrębie geodezyjnym Gutów, działek Nr 34; 179 i 188 w obrębie geodezyjnym Górzno, działek Nr 21 i 57/2 w obrębie geodezyjnym Będzieszyn, działki Nr 280 w obrębie geodezyjnym Biniew oraz działek Nr 78 i 155/3 w obrębie geodezyjnym Szczury.
UCHWAŁA NR XXXI/285/2009 z dnia 03.06.2009 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów, Zacharzew zadanie I (etap I Świeligów)".
UCHWAŁA Nr XXXI/284/2009 z dnia 03.06.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2009 rok.
UCHWAŁA Nr XXX/283/2009 z dnia 08.05.2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XXVIII/273/2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2009 rok.
UCHWAŁA NR XXIX/282/2009 z dnia 23.04.2009 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
UCHWAŁA NR XXIX/281/2009 z dnia 23.04.2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
UCHWAŁA Nr XXVIII/280/2009 z dnia 23.03.2009 r.
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
UCHWAŁA Nr XXVIII/279/2009 z dnia 23.03.2009 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnienia od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy metodycznego, pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i nauczyciela do korekty wad postawy.
UCHWAŁA Nr XXVIII/278/2009 z dnia 23.03.2009 r.
w sprawie ustanowienia nagród Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania.
UCHWAŁA Nr XXVIII/277/2009 z dnia 23.03.2009 r.
w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski".
UCHWAŁA Nr XXVIII/276/2009 z dnia 23.03.2009 r.
w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Lamkach.
UCHWAŁA Nr XXVIII/275/2009 z dnia 23.03.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Karskach.
UCHWAŁA Nr XXVIII/274/2009 z dnia 23.03.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Daniszynie.
UCHWAŁA Nr XXVIII/273/2009 z dnia 23.03.2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2009 rok.
UCHWAŁA Nr XXVIII/272/2009 z dnia 23.03.2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania o nazwie „Przebudowa drogi Nr 5318P w miejscowości Wysocko Wielkie - budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku o długości ok. 450m".
UCHWAŁA Nr XXVIII/271/2009 z dnia 23.03.2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania o nazwie „Przebudowa drogi Nr 5169P w miejscowości Gorzyce Wielkie - budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku o długości ok. 400 m".
UCHWAŁA Nr XXVIII/270/2009 z dnia 23.03.2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania o nazwie „Przebudowa drogi Nr 5294P w miejscowości Biniew - budowa chodnika na odcinku o długości 430m".
UCHWAŁA Nr XXVIII/269/2009 z dnia 23.03.2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
UCHWAŁA Nr XXVII/268/2009 z dnia 28.01.2009 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXVII/267/2009 z dnia 28.01.2009 r.
o sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
UCHWAŁA Nr XXVII/266/2009 z dnia 28.01.2009 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim do załatwiania spraw przeciwko dłużnikom alimentacyjnym.
UCHWAŁA Nr XXVII/265/2009 z dnia 28.01.2009 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi.
UCHWAŁA Nr XXVII/264/2009 z dnia 28.01.2009 r.
w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
UCHWAŁA NR XXVII/263/2009 z dnia 28.01.2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXVII/262/2009 z dnia 28.01.2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 273/4 położonej w obrębie geodezyjnym Wtórek.
UCHWAŁA Nr XXVII/261/2009 z dnia 28.01.2009 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad i określenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
UCHWAŁA NR XXVII/260/2009 z dnia 28.01.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanych nieruchomości położonych w Zacharzewie.
UCHWAŁA NR XXVII/259/2009 z dnia 28.01.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości położonej we Wtórku.
UCHWAŁA NR XXVII/258/2009 z dnia 28.01.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki położonej w Gorzycach Wielkich.
UCHWAŁA Nr XXVII/257/2009 z dnia 28.01.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie działek nr 76/10 i 78/9 położonych w Górznie na rzecz wieczystego użytkownika.
UCHWAŁA Nr XXVII/256/2009 z dnia 28.01.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie działki nr 913 położonej w Gorzycach Wielkich na rzecz wieczystego użytkownika.
UCHWAŁA Nr XXVII/255/2009 z dnia 28.01.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie działki nr 82/1 położonej w Lewkowie na rzecz wieczystego użytkownika.
UCHWAŁA NR XXVII/254/2009 z dnia 28.01.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXVI/253/2008 z dnia 29.12.2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrów Wielkopolski na 2009 rok.
UCHWAŁA NR XXVI/252/2008 z dnia 29.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2009 rok.
UCHWAŁA NR XXV/251/2008 z dnia 13.12.2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/241/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA NR XXV/250/2008 z dnia 13.12.2008 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2009 r. na realizację zadania pn. „Moje boisko - ORLIK 2012" w Gorzycach Wielkich.
UCHWAŁA Nr XXV/249/2008 z dnia 13.12.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2008 rok.
UCHWAŁA NR XXIV/248/2008 z dnia 20.11.2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/181/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie zatwierdzenia programu „Plan odnowy miejscowości Wysocko Wielkie" złożonego przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim.
UCHWAŁA NR XXIV/247/2008 z dnia 20.11.2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/180/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie zatwierdzenia programu „Plan odnowy miejscowości Wtórek" złożonego przez sołtysa wsi Wtórek.
UCHWAŁA NR XXIV/246/2008 z dnia 20.11.2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/179/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie zatwierdzenia programu „Plan odnowy miejscowości Karski" złożonego przez sołtysa wsi Karski.
UCHWAŁA NR XXIV/245/2008 z dnia 20.11.2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/178/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie zatwierdzenia programu „Plan odnowy miejscowości Biniew" złożonego przez sołtysa wsi Biniew.
UCHWAŁA Nr XXIV/244/2008 z dnia 20.11.2008 r.
w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gorzycach Wielkich.
UCHWAŁA Nr XXIV/243/2008 z dnia 20.11.2008 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gorzycach Wielkich.
UCHWAŁA NR XXIV/242/2008 z dnia 20.11.2008 r.
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Zacharzew.
UCHWAŁA NR XXIV/241/2008 z dnia 20.11.2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA Nr XXIV/240/2008 z dnia 20.11.2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 rok.
UCHWAŁA Nr XXIV/239/2008 z dnia 20.11.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2008 rok.
UCHWAŁA NR XXIV/238/2008 z dnia 20.11.2008 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2009 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 791169P i nr 791170P Nowe Kamienice - Wtórek na długości 2,1 km".
UCHWAŁA Nr XXIII/237/2008 z dnia 03.11.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2008 rok.
UCHWAŁA NR XXII/236/2008 z dnia 28.10.2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski - dla działek Nr 48/4, 49, 50, 52, 58, 59/2, 60 i 61 położonych w obrębie geodezyjnym Karski oraz działek Nr 398, 399, 400, 401, 402 położonych w obrębie geodezyjnym Czekanów.
UCHWAŁA Nr XXII/235/2008 z dnia 28.10.2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski - dla działek nr 337/21; 337/22; 337/23; 337/24; 337/25; 253; 255/9; 257/6; 258/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lewków.
UCHWAŁA Nr XXII/234/2008 z dnia 28.10.2008 r.
w sprawie zaopiniowania zadania o nazwie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Młynów w kierunku miejscowości Kwiatków" przewidzianego do realizacji w 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXII/233/2008 z dnia 28.10.2008 r.
w sprawie zaopiniowania zadania o nazwie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gorzyce Wielkie - ul. Północna" przewidzianego do realizacji w 2009 r.
UCHWAŁA NR XXII/232/2008 z dnia 28.10.2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXII/231/2008 z dnia 28.10.2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVIII/189/2000 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA Nr XXII/230/2008 z dnia 28.10.2008 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Ostrów Wielkopolski lub jej jednostkom organizacyjnym.
UCHWAŁA Nr XXII/229/2008 z dnia 28.10.2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniowej.
UCHWAŁA Nr XXII/228/2008 z dnia 28.10.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2008 rok.
UCHWAŁA NR XXI/227/2008 z dnia 23.09.2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/199/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lewków Osada Michałków zadanie III".
UCHWAŁA Nr XXI/226/2008 z dnia 23.09.2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR XXI/225/2008 z dnia 23.09.2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości położonej we Wtórku.
UCHWAŁA Nr XXI/224/2008 z dnia 23 .09.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2008 rok.
UCHWAŁA Nr XXI/223/2008 z dnia 23.09.2008 r.
w sprawie przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
UCHWAŁA Nr XXI/222/2008 z dnia 23.09.2008 r.
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Gminy.
UCHWAŁA Nr XXI/221/2008 z dnia 23.09.2008 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XX/220/2008 z dnia 26.08.2008 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XX/219/2008 z dnia 26.08.2008 r.
w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XX/218/2008 z dnia 26.08.2008 r.
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Handlu Gminy Ostrów Wielkopolski .
UCHWAŁA Nr XX/217/2008 z dnia 26.08.2008 r.
w sprawie odwołania zastępcy przewodniczącego Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Handlu Rady Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XX/216/2008 z dnia 26.08.2008 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Handlu Rady Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XX/215/2008 z dnia 26.08.2008 r.
w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Handlu Rady Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XX/214/2008 z dnia 26.08.2008 r.
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
UCHWAŁA Nr XX/213/2008 z dnia 26.08.2008 r.
w sprawie odwołania zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
UCHWAŁA Nr XX/212/2008 z dnia 26.08.2008 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
UCHWAŁA Nr XX/211/2008 z dnia 26.08.2008 r.
w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
UCHWAŁA Nr XX/210/2008 z dnia 26.08.2008 r.
w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XX/209/2008 z dnia 26.08.2008 r.
w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ostrów Wielkopolski.

Archiwum