Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr L/433/2014 z dnia 12 listopada 2014r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
UCHWAŁA Nr L/432/2014 z dnia 12 listopada 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działek nr 202/1 i 203 położonych w Czekanowie.
UCHWAŁA Nr L/431/2014 z dnia 12 listopada 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 418/21 położonej w Sadowiu.
UCHWAŁA Nr L/430/2014 z dnia 12 listopada 2014r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA Nr L/429/2014 z dnia 12 listopada 2014r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok.
UCHWAŁA Nr L/428/2014 z dnia 12 listopada 2014r.
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2014-2032”.
UCHWAŁA Nr L/427/2014 z dnia 12 listopada 2014r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
UCHWAŁA Nr L/426/2014 z dnia 12 listopada 2014r.
w sprawie przedłużenia do dnia 31 grudnia 2015 roku obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich zatwierdzonych uchwałą Nr XXX/229/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2012 r.
UCHWAŁA Nr L/425/2014 z dnia 12 listopada 2014r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
UCHWAŁA Nr XLIX/424/2014 z dnia 23 października 2014r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
UCHWAŁA Nr XLIX/423/2014 z dnia 23 października 2014r.
w sprawie zmiany określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
UCHWAŁA Nr XLIX/422/2014 z dnia 23 października 2014r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/412/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ostrów Wielkopolski porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim;
UCHWAŁA Nr XLIX/421/2014 z dnia 23 października 2014r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XLIX/420/2014 z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 170 położonej w Kołątajewie.
UCHWAŁA Nr XLIX/419/2014 z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
UCHWAŁA Nr XLIX/418/2014 z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2014-2020.
UCHWAŁA Nr XLVIII/417/2014 z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XLVIII/416/2014 z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
UCHWAŁA Nr XLVIII/415/2014 z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2014 - 2020.
UCHWAŁA Nr XLVIII/414/2014 z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z Kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Wysocku Wielkim.
UCHWAŁA Nr XLVIII/413/2014 z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 1443/4 położonej w Gorzycach Wielkich.
UCHWAŁA Nr XLVIII/412/2014 z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ostrów Wielkopolski porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.
UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2014 z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 188;189;190;192 we wsi Wysocko Wielkie w gminie Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XLVIII/410/2014 z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia programu „Plan Odnowy Miejscowości Świeligów” złożonego przez sołtysa wsi Świeligów.
UCHWAŁA Nr XLVIII/409/2014 z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia programu „Plan Odnowy Miejscowości Górzenko” złożonego przez sołtysa wsi Górzenko.
UCHWAŁA Nr XLVIII/408/2014 z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XLVII/407/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XLVII/406/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
UCHWAŁA Nr XLVII/405/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok;
UCHWAŁA Nr XLVII/404/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2014 – 2020
UCHWAŁA Nr XLVI/403/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/358/2014 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie wsi Topola Mała.
UCHWAŁA Nr XLVI/402/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
UCHWAŁA Nr XLVI/401/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich w uchwale Nr XXIX/227/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Ostrów Wielkopolski, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
UCHWAŁA Nr XLVI/400/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XLVI/399/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Daniszynie.
UCHWAŁA Nr XLVI/398/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 5/39 położonej w Zacharzewie
UCHWAŁA Nr XLVI/397/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
UCHWAŁA Nr XLVI/396/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/215/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ostrów Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
UCHWAŁA Nr XLVI/395/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/313/2013 z dnia 10 września 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Ostrów Wielkopolski, a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zorganizowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz ustalania zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w ramach systemu oświaty.
UCHWAŁA Nr XLVI/394/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Sobótce na prace konserwatorskie ołtarza bocznego w kościele w Sobótce
UCHWAŁA Nr XLVI/393/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
UCHWAŁA Nr XLVI/392/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2014 – 2020.
UCHWAŁA Nr XLVI/391/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013.
UCHWAŁA Nr XLVI/390/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2013.
UCHWAŁA Nr XLVI/389/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
UCHWAŁA Nr XLVI/388/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
UCHWAŁA Nr XLVI/387/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
UCHWAŁA Nr XLV/386/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie wsi Topola Mała.
UCHWAŁA Nr XLV/385/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części wsi Wtórek w Gminie Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XLV/384/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 540/2 położonej w Lewkowie.
UCHWAŁA Nr XLV/383/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok;
UCHWAŁA Nr XLV/382/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2014 – 2020;
UCHWAŁA Nr XLV/381/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lamkach, Świeligowie, Zacharzewie – Zadanie I – Lamki etap VI”.
UCHWAŁA Nr XLV/380/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lamkach, Świeligowie, Zacharzewie – Zadanie I – Lamki etap VI”.
UCHWAŁA Nr XLV/379/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
UCHWAŁA Nr XLV/378/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
UCHWAŁA Nr XLV/377/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
UCHWAŁA Nr XLV/376/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014r.”.
UCHWAŁA Nr XLV/375/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie zawarcia porozumienia o partnerskiej współpracy przy realizacji partnerskiego projektu systemowego pt. ”TWOJA SZANSA” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014r.
UCHWAŁA Nr XLV/374/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
UCHWAŁA Nr XLIV/373/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działki Nr 441/2 położonej w Łąkocinach.
UCHWAŁA Nr XLIV/372/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu ostrowskiego”.
UCHWAŁA Nr XLIV/371/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki Nr 359 położonej w Lewkowie.
UCHWAŁA Nr XLIV/370/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki Nr 153/3 położonej w Sadowiu.
UCHWAŁA Nr XLIV/369/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
UCHWAŁA Nr XLIV/368/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2014-2020.
UCHWAŁA Nr XLIV/367/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
UCHWAŁA Nr XLIV/366/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.
UCHWAŁA Nr XLIV/365/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia programu „Plan Odnowy Miejscowości Szczury” złożonego przez sołtysa wsi Szczury
UCHWAŁA Nr XLIV/364/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu
UCHWAŁA Nr XLIV/363/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 4332P w miejscowości Łąkociny - budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku o długości ok. 200 m”
UCHWAŁA Nr XLIV/362/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5294P w miejscowości Górzno - budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku o długości ok. 450 m”.
UCHWAŁA Nr XLIV/361/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5169P w miejscowości Gorzyce Wielkie budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku o długości ok. 150 m”.
UCHWAŁA Nr XLIII/359/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.
UCHWAŁA Nr XLIV/360/2014 z dnia 21 marca 2014 r.
udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 w m. Topola Mała- budowa ciągu pieszego”
UCHWAŁA Nr XLIII/358/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie wsi Topola Mała.
UCHWAŁA Nr XLIII/357/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Ostrów Wielkopolski w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020”
UCHWAŁA Nr XLIII/356/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
UCHWAŁA Nr XLIII/355/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
UCHWAŁA Nr XLIII/354/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki Nr 1037/4 położonej w Daniszynie.
UCHWAŁA Nr XLIII/353/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 140/2 położonej w Karskach.
UCHWAŁA Nr XLIII/352/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 143/13 położonej w Karskach.
UCHWAŁA Nr XLIII/351/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XL/318/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XLIII/350/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
UCHWAŁA Nr XLIII/349/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2014-2020.
UCHWAŁA Nr XLIII/348/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLI/331/2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ostrów Wielkopolskie na lata 2013-2020.
UCHWAŁA Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XLII/346/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
UCHWAŁA Nr XLII/345/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2014-2020.
UCHWAŁA Nr XLII/344/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
UCHWAŁA Nr XLII/343/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostrów Wielkopolski na 2014 r.
UCHWAŁA Nr XLII/342/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
UCHWAŁA Nr XLII/341/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2013-2020
UCHWAŁA Nr XLII/340/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok.
UCHWAŁA Nr XLI/339/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych zasad jego funkcjonowania.
UCHWAŁA Nr XLI/338/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
UCHWAŁA Nr XLI/337/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie wsi Gorzyce Wielkie.
UCHWAŁA Nr XLI/336/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
UCHWAŁA Nr XLI/335/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie dopłat do taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gorzycach Wielkich.
UCHWAŁA Nr XLI/334/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie przedłużenia do dnia 31 grudnia 2014 roku obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich zatwierdzonych uchwałą Nr XXX/229/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2012 r.
UCHWAŁA Nr XLI/333/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok.
UCHWAŁA Nr XLI/332/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie udzielenia Gminie Przygodzice pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku pożaru.
UCHWAŁA Nr XLI/331/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2013 - 2020.
UCHWAŁA Nr XLI/330/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok.
UCHWAŁA Nr XL/329/2013 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Sadowie w gminie Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XL/328/2013 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w centralnej części wsi Czekanów w gminie Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XL/327/2013 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w południowo-wschodniej części miejscowości Gorzyce Wielkie w gminie Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XL/326/2013 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w południowo-wschodniej części miejscowości Gorzyce Wielkie w gminie Ostrów Wielkopolski nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski”.
UCHWAŁA Nr XL/325/2013 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
UCHWAŁA Nr XL/324/2013 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
UCHWAŁA Nr XL/323/2013 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia programu „Plan Odnowy Miejscowości Świeligów” złożonego przez sołtysa wsi Świeligów.
UCHWAŁA Nr XL/322/2013 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 192/2 położonej w Lamkach.
UCHWAŁA Nr XL/321/2013 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 92/14 położonej w Zacharzewie.
UCHWAŁA Nr XL/320/2013 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku położonym w miejscowości Lamki na działce nr 389/1.
UCHWAŁA Nr XL/319/2013 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA Nr XL/318/2013 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA Nr XL/317/2013 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
UCHWAŁA Nr XL/316/2013 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2013-2020
UCHWAŁA Nr XL/315/2013 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok
UCHWAŁA Nr XXXIX/314/2013 z dnia 10 września 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/308/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrów Wielkopolski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Ostrów Wielkopolski
UCHWAŁA Nr XXXIX/313/2013 z dnia 10 września 2013 r.
w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Ostrów Wielkopolski, a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zorganizowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz ustalania zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w ramach systemu oświaty.
UCHWAŁA Nr XXXIX/312/2013 z dnia 10 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok.
UCHWAŁA Nr XXXIX/311/2013 z dnia 10 września 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2013 - 2020.
UCHWAŁA Nr XXXIX/310/2013 z dnia 10 września 2013 r.
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVII/296/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolska na 2013r.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/309/2013 z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok
UCHWAŁA Nr XXXVIII/308/2013 z dnia 31 lipca 2013r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrów Wielkopolski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Ostrów Wielkopolski
UCHWAŁA Nr XXXVIII/307/2013 z dnia 31 lipca 2013r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/306/2013 z dnia 31 lipca 2013r.
w sprawie odrzucenia wniosku Państwa Urszuli i Sławomira Kubickich o naruszenie ich interesu prawnego wskutek przyjęcia przez Radę Gminy Ostrów Wielkopolski Uchwały Nr XXXVII/301/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Sadowie w gminie Ostrów Wielkopolski
UCHWAŁA Nr XXXVII/305/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXXVII/304/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXXVII/303/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/239/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
UCHWAŁA NR XXXVII/302/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały XXXI/236/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
UCHWAŁA Nr XXXVII/301/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Sadowie w gminie Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXXVII/300/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w zachodniej części obrębu geodezyjnego Wysocko Wielkie w gminie Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXXVII/299/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w południowej części obrębu geodezyjnego Daniszyn w gminie Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXXVII/298/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski- obręb Wysocko Wielkie.
UCHWAŁA Nr XXXVII/297/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski- obręb Daniszyn.
UCHWAŁA Nr XXXVII/296/2013 z dnia 28.06.2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok.
UCHWAŁA NR XXXVII/295/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVI/284/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA NR XXXVII/294/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 r.
UCHWAŁA Nr XXXVII/293/2013 z dnia 28.06.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
UCHWAŁA Nr XXXVI/292/2013 z dnia 23.06.2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w centralnej części wsi Czekanów w gminie Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXXVI/291/2013 z dnia 23.05.2013 r.
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Sadowie w gminie Ostrów Wielkopolski z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski”.
UCHWAŁA Nr XXXVI/290/2013 z dnia 23.05.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2012.
UCHWAŁA Nr XXXVI/289/2013 z dnia 23.05.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012.
UCHWAŁA Nr XXXVI/288/2013 z dnia 23.05.2013 r.
w sprawie zgłoszenia sołectw do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
UCHWAŁA Nr XXXVI/287/2013 z dnia 23.05.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.
UCHWAŁA Nr XXXVI/286/2013 z dnia 23.05.2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXV/268/2013 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu gminy Ostrów Wielkopolski w związku z pełnioną funkcją.
UCHWAŁA NR XXXVI/285/2013 z dnia 23.05.2013 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
UCHWAŁA Nr XXXVI/284/2013 z dnia 23.05.2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok.
UCHWAŁA Nr XXXVI/283/2013 z dnia 23.05.2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2013 - 2020.
UCHWAŁA NR XXXV/282/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 27/11 położonej w Zacharzewie .
UCHWAŁA NR XXXV/281/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 23/9, 24/2, 25/2 i 27/23 położonych w Zacharzewie .
UCHWAŁA NR XXXV/280/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 27/14 i 27/27 położonych w Zacharzewie .
UCHWAŁA NR XXXV/279/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 1263/12 położonej w Gorzycach Wielkich .
UCHWAŁA NR XXXV/278/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 214/11 położonej w Czekanowie .
UCHWAŁA Nr XXXV/277/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części wsi Wtórek w gminie Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXXV/276/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXXV/275/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wysocku Wielkim.
UCHWAŁA Nr XXXV/274/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Wysocku Wielkim.
UCHWAŁA Nr XXXV/273/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wysocku Wielkim.
UCHWAŁA Nr XXXV/272/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym w Słaborowicach.
UCHWAŁA Nr XXXV/271/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich wraz z oddziałem przedszkolnym w Łąkocinach.
UCHWAŁA Nr XXXV/270/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym we Franklinowie.
UCHWAŁA NR XXXV/269/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
UCHWAŁA Nr XXXV/268/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski w związku z pełnioną funkcją.
UCHWAŁA Nr XXXV/267/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 w m. Topola Mała- budowa ciągu pieszego”.
UCHWAŁA Nr XXXV/266/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu ostrowskiego”.
UCHWAŁA Nr XXXV/265/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5169P w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku o długości ok. 763 m”.
UCHWAŁA Nr XXXV/264/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadania w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
UCHWAŁA Nr XXXV/263/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok.
UCHWAŁA NR XXXV/262/2013 z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2013 - 2020.
UCHWAŁA Nr XXXIV/261/2013 z dnia 26.02.2013 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie wsi Karski.
UCHWAŁA Nr XXXIV/260/2013 z dnia 26.02.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r.
UCHWAŁA Nr XXXIV/259/2013 z dnia 26.02.2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały XX/165/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA Nr XXXIV/258/2013 z dnia 26.02.2013 r.
w sprawie udzielenie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wysocku Wielkim na prace remontowo - konserwatorskie kościoła w Wysocku Wielkim.
UCHWAŁA Nr XXXIV/257/2013 z dnia 26.02.2013 r.
w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.
UCHWAŁA Nr XXXIV/256/2013 z dnia 26.02.2013 r.
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
UCHWAŁA Nr XXXIV/255/2013 z dnia 26.02.2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok.
UCHWAŁA NR XXXIV/254/2013 z dnia 26.02.2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2013 - 2020.
UCHWAŁA Nr XXXIV/253/2013 z dnia 26.02.2013 r.
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXII/241/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolskie na 2012 r.
UCHWAŁA Nr XXXIII/252/2013 z dnia 29.01.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 825/12 położonej we Wtórku.
UCHWAŁA Nr XXXIII/251/2013 z dnia 29.01.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 447/4 położonej w Sobótce .
UCHWAŁA Nr XXXIII/250/2013 z dnia 29.01.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 599/45 położonej w obrębie geodezyjnym Sobótka.
UCHWAŁA Nr XXXIII/249/2013 z dnia 29.01.2013 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Wysocku Wielkim.
UCHWAŁA Nr XXXIII/248/2013 z dnia 29.01.2013 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wysocku Wielkim.
UCHWAŁA Nr XXXIII/247/2013 z dnia 29.01.2013 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym w Słaborowicach.
UCHWAŁA Nr XXXIII/246/2013 z dnia 29.01.2013 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich wraz z oddziałem przedszkolnym w Łąkocinach.
UCHWAŁA Nr XXXIII/245/2013 z dnia 29.01.2013 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym we Franklinowie.
UCHWAŁA Nr XXXII/244/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
UCHWAŁA Nr XXXII/243/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2013 rok.
UCHWAŁA Nr XXXII/242/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2013 - 2020.
UCHWAŁA Nr XXXII/241/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2012 rok.
UCHWAŁA Nr XXXII/240/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2012 - 2018.
UCHWAŁA Nr XXXI/239/2012 z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
UCHWAŁA Nr XXXI/238/2012 z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXXI/237/2012 z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXXI/236/2012 z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
UCHWAŁA Nr XXXI/235/2012 z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXXI/234/2012 z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2012 rok.

Archiwum