Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
UCHWAŁA Nr XXXII/320/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały V/45/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA Nr XXXII/319/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia ,,Planu inwestycyjno-modernizacyjnego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o o. w Gorzycach Wielkich na lata 2018-2022”.
UCHWAŁA Nr XXXII/318/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 139/5 położonej w Zacharzewie.
UCHWAŁA Nr XXXII/317/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wyższej wysokości.
UCHWAŁA Nr XXXII/316/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji do niepublicznego przedszkola w wyższej wysokości.
UCHWAŁA Nr XXXII/315/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski przez inne niż Gmina Ostrów Wielkopolski osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
UCHWAŁA Nr XXXII/314/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
UCHWAŁA Nr XXXII/313/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
UCHWAŁA Nr XXXII/312/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2018 rok.
UCHWAŁA Nr XXXII/311/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2018– 2024.
UCHWAŁA Nr XXXI/310/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
UCHWAŁA Nr XXXI/309/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 477/13 położonej w Topoli Małej.
UCHWAŁA Nr XXXI/308/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
UCHWAŁA Nr XXXI/307/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
UCHWAŁA Nr XXXI/306/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostrów Wielkopolski na 2018 r.
UCHWAŁA Nr XXXI/305/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrów Wielkopolski na 2018 rok.
UCHWAŁA Nr XXXI/304/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie dopłat do taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gorzycach Wielkich.
UCHWAŁA Nr XXXI/303/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2018 rok.
UCHWAŁA Nr XXXI/302/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2024.
UCHWAŁA Nr XXXI/301/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XXXI/300/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017– 2022.
UCHWAŁA Nr XXX/299/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr XXVIII/268/2017 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXX/298/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały V/45/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA Nr XXX/297/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
UCHWAŁA Nr XXX/296/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie przedłużenia do dnia 31 grudnia 2018 roku obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich zatwierdzonych uchwałą Nr XX/203/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2016 r.
UCHWAŁA Nr XXX/295/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 479/13 i 480/15 położonych w Topoli Małej.
UCHWAŁA Nr XXX/294/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 477/17 położonej w Topoli Małej.
UCHWAŁA Nr XXX/293/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 313/16 położonej w Topoli Małej.
UCHWAŁA Nr XXX/292/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 311/2 położonej w Topoli Małej.
UCHWAŁA Nr XXX/291/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 125/13 położonej w Radziwiłłowie.
UCHWAŁA Nr XXX/290/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 149/3 położonej w Czekanowie.
UCHWAŁA Nr XXX/289/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
UCHWAŁA Nr XXX/288/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XXX/287/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017– 2022.
UCHWAŁA Nr XXIX/286/2017 z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 223/1 we wsi Czekanów w Gminie Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXIX/285/2017 z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 rok.
UCHWAŁA Nr XXIX/284/2017 z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA Nr XXIX/283/2017 z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXIX/282/2017 z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XXIX/281/2017 z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017– 2022.
UCHWAŁA Nr XXVIII/280/2017 z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Wysocko Wielkie.
UCHWAŁA Nr XXVIII/279/2017 z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Sobótce.
UCHWAŁA Nr XXVIII/278/2017 z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Lewkowie.
UCHWAŁA Nr XXVIII/277/2017 z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Lamkach.
UCHWAŁA Nr XXVIII/276/2017 z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Gorzycach Wielkich.
UCHWAŁA Nr XXVIII/275/2017 z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej we Wtórku.
UCHWAŁA Nr XXVIII/274/2017 z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Topoli Małej.
UCHWAŁA Nr XXVIII/273/2017 z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczurach.
UCHWAŁA Nr XXVIII/272/2017 z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Daniszynie.
UCHWAŁA Nr XXVIII/271/2017 z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 283 położonej w Czekanowie.
UCHWAŁA Nr XXVIII/270/2017 z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 43 w obrębie geodezyjnym Lewkowiec.
UCHWAŁA Nr XXVIII/269/2017 z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/98/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
UCHWAŁA Nr XXVIII/268/2017 z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXVIII/267/2017 z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XXVIII/266/2017 z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017– 2022.
UCHWAŁA Nr XXVII/265/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/173/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXVII/264/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 r.
UCHWAŁA Nr XXVII/263/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017– 2022.
UCHWAŁA Nr XXVI/262/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu linii energetycznych na działkach stanowiących własność Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXVI/261/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 709/10 w obrębie geodezyjnym Daniszyn.
UCHWAŁA Nr XXVI/260/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 10/3 położonej w Czekanowie.
UCHWAŁA Nr XXVI/259/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
UCHWAŁA Nr XXVI/258/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Sobótce na prace konserwatorskie ołtarza bocznego i prospektu organowego w Sobótce.
UCHWAŁA Nr XXVI/257/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
UCHWAŁA Nr XXVI/256/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lamki, Świeligów, Zacharzew – Zadanie I – Lamki, Zacharzew etap VII”.
UCHWAŁA Nr XXVI/255/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XXVI/254/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017– 2022.
UCHWAŁA Nr XXVI/253/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
UCHWAŁA Nr XXVI/252/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
UCHWAŁA Nr XXV/251/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 r.
UCHWAŁA Nr XXIV/250/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 466/40, 466/41, 466/60, 466/71 położonych we Wtórku.
UCHWAŁA Nr XXIV/249/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 873/1 i 873/21 położonych w Wysocku Wielkim.
UCHWAŁA Nr XXIV/248/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/211/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
UCHWAŁA Nr XXIV/247/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XXIV/246/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017– 2022.
UCHWAŁA Nr XXIII/245/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego”.
UCHWAŁA Nr XXIII/244/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których Gmina Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym.
UCHWAŁA Nr XXIII/243/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ostrów Wielkopolski na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczenia punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
UCHWAŁA Nr XXIII/242/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrów Wielkopolski do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
UCHWAŁA Nr XXIII/241/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 31/27 i 32/30 położonych w Zacharzewie.
UCHWAŁA Nr XXIII/240/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 873/1 i 873/21 położonych w Wysocku Wielkim.
UCHWAŁA Nr XXIII/239/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/393/2010 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrów Wielkopolski i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
UCHWAŁA Nr XXIII/238/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/206/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XXIII/237/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia Gminie i Miastu Odolanów pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku pożaru.
UCHWAŁA Nr XXIII/236/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu ostrowskiego”.
UCHWAŁA Nr XXIII/235/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5289P w m. Świeligów – budowa chodnika z odwodnieniem /projekt + roboty budowlane/”.
UCHWAŁA Nr XXIII/234/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.
UCHWAŁA Nr XXIII/233/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XXIII/232/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017– 2022.
UCHWAŁA Nr XXII/231/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Wielkopolski” oraz przyjęcia „Planu Mobilności Miejskiej” stanowiącego suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XXII/230/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
UCHWAŁA Nr XXII/229/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
UCHWAŁA Nr XXII/228/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 1480 położonej w Daniszynie.
UCHWAŁA Nr XXII/227/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 254/2 i 254/8 położonych w Lamkach.
UCHWAŁA Nr XXII/226/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 1097/8 i 1097/39 położonych w Gorzycach Wielkich.
UCHWAŁA Nr XXII/225/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Wtórek.
UCHWAŁA Nr XXII/224/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrów Wielkopolski do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
UCHWAŁA Nr XXII/223/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi nr 5322 Lamki-Gorzyce Wielkie na odcinku dł. ok. 2 000 m.”.
UCHWAŁA Nr XXII/222/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/98/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
UCHWAŁA Nr XXII/221/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
UCHWAŁA Nr XXII/220/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017-2022.
UCHWAŁA Nr XXI/219/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie dopłat do taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gorzycach Wielkich.
UCHWAŁA Nr XXI/218/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
UCHWAŁA Nr XXI/217/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 r.
UCHWAŁA Nr XXI/216/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017-2022.
UCHWAŁA Nr XXI/215/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
UCHWAŁA Nr XX/214/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Wtórek, Gmina Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XX/213/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 192/7 położonej w Wysocku Wielkim.
UCHWAŁA Nr XX/212/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski przez inne niż Gmina Ostrów Wielkopolski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
UCHWAŁA Nr XX/211/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
UCHWAŁA Nr XX/210/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XIX/197/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ostrów Wielkopolski porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.
UCHWAŁA Nr XX/209/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Zacharzew.
UCHWAŁA Nr XX/208/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury.
UCHWAŁA Nr XX/207/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XX/206/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XX/205/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
UCHWAŁA Nr XX/204/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Ostrów Wielkopolski udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków.
UCHWAŁA Nr XX/203/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
UCHWAŁA Nr XX/202/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu lub szkoleniu.
UCHWAŁA Nr XX/201/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XVIII/168/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XX/200/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały V/45/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA Nr XX/199/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
UCHWAŁA Nr XX/198/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2016 – 2021.
UCHWAŁA Nr XIX/197/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ostrów Wielkopolski porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.
UCHWAŁA Nr XIX/196/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 149/3 położonej w Czekanowie.
UCHWAŁA Nr XIX/195/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XIX/194/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2017 rok.
UCHWAŁA Nr XIX/193/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XVIII/170/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 r.
UCHWAŁA Nr XIX/192/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lamkach.
UCHWAŁA Nr XIX/191/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Ostrów Wielkopolski nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
UCHWAŁA Nr XIX/190/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XVIII/182/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie zmiany ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Wielkopolski’’.
UCHWAŁA Nr XIX/189/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 32/39 w obrębie geodezyjnym Zacharzew.
UCHWAŁA Nr XIX/188/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 1180/1 i 1180/2 położonych w Gorzycach Wielkich.
UCHWAŁA Nr XIX/187/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 255/19 położonej w Lewkowie.
UCHWAŁA Nr XIX/186/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
UCHWAŁA Nr XIX/185/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2016 – 2021.
UCHWAŁA Nr XIX/184/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XIX/183/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA Nr XVIII/182/2016 z dnia 29 września 2016 r.
W sprawie zmiany,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Wielkopolski”.
UCHWAŁA Nr XVIII/181/2016 z dnia 29 września 2016 r.
W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Gorzyce Wielkie, gmina Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XVIII/180/2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Gorzyce Wielkie, gmina Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XVIII/179/2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Topola Mała.
UCHWAŁA Nr XVIII/178/2016 z dnia 29 września 2016 r.
W sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Daniszyn.
UCHWAŁA Nr XVIII/177/2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie wsi Wysocko Wielkie.
UCHWAŁA Nr XVIII/176/2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie wsi Wysocko Wielkie.
UCHWAŁA Nr XVIII/175/2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 16, 17, 21, 18, 24, 41/9, 41/11 we wsi Karski w Gminie Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XVIII/174/2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały V/45/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA Nr XVIII/173/2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XVIII/172/2016 z dnia 29 września 2016 r.
W sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
UCHWAŁA Nr XVIII/171/2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 39/14 w obrębie geodezyjnym Zacharzew.
UCHWAŁA Nr XVIII/170/2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
UCHWAŁA Nr XVIII/169/2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2016 – 2021.
UCHWAŁA Nr XVIII/168/2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XVII/167/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi nr 5291P Szczury – Szczurawice na odc. dł. ok. 1,7 km” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
UCHWAŁA Nr XVII/166/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
UCHWAŁA Nr XVII/165/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 255/17 położonej w Lewkowie.
UCHWAŁA Nr XVII/164/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 106/7 położonej w Karskach.
UCHWAŁA Nr XVII/163/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kołątajew.
UCHWAŁA Nr XVII/162/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Gorzyce Wielkie.
UCHWAŁA Nr XVII/161/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Karski.
UCHWAŁA Nr XVII/160/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
UCHWAŁA Nr XVII/159/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.
UCHWAŁA Nr XVII/158/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
UCHWAŁA Nr XVII/157/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2016-2021.
UCHWAŁA Nr XVI/156/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 42/2 w obrębie geodezyjnym Zacharzew.
UCHWAŁA Nr XVI/155/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 85/13 położonej w Czekanowie.
UCHWAŁA Nr XVI/154/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 375/1 i 373/4 położonych w Wysocku Wielkim.
UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.
UCHWAŁA Nr XVI/152/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Sobótce na prace konserwatorskie ołtarza bocznego i ambony w kościele w Sobótce.
UCHWAŁA Nr XVI/151/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
UCHWAŁA Nr XVI/150/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, oraz trybu ich pobierania.
UCHWAŁA Nr XVI/149/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
UCHWAŁA Nr XVI/148/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie wsi Czekanów.
UCHWAŁA Nr XVI/147/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 311/2 położonej w Czekanowie.
UCHWAŁA Nr XVI/146/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 149/3 położonej w Czekanowie.
UCHWAŁA Nr XVI/145/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
UCHWAŁA Nr XVI/144/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2016-2021.
UCHWAŁA Nr XVI/143/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
UCHWAŁA Nr XVI/142/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
UCHWAŁA Nr XV/141/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrów Wielkopolski a Powiatem Ostrowskim na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez współpracę przy realizacji inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gorzyce Wielkie, ul. Agrestowej w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja ulicy Agrestowej w miejscowości Gorzyce Wielkie – działka nr 1241/30, 1239, 1241/13, 1242/14, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P Ostrów Wielkopolski – Gorzyce Wielkie – poszerzenie nawierzchni jezdni na odcinku dł. ok. 620m”.
UCHWAŁA Nr XV/140/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia programu „Plan Odnowy Miejscowości Lewków i Michałków” złożonego przez sołtysa wsi Lewków.
UCHWAŁA Nr XV/139/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia programu „Plan Odnowy Miejscowości Gorzyce Wielkie” złożonego przez sołtysa wsi Gorzyce Wielkie.
UCHWAŁA Nr XV/138/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie zatwierdzenia programu ,,Plan Odnowy Miejscowości Daniszyn” złożonego przez sołtysa wsi Daniszyn.
UCHWAŁA Nr XV/137/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
UCHWAŁA Nr XV/136/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki Nr 418/15 położonej we Wtórku.
UCHWAŁA Nr XV/135/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrów Wielkopolski a Powiatem Ostrowskim na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez współpracę przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Gorzyce Wielkie – działka nr 907, 886/1, 909/1, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie" oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P Ostrów Wielkopolski – Gorzyce Wielkie – poszerzenie nawierzchni jezdni na odcinku dł. ok. 620m”.
UCHWAŁA Nr XV/134/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrów Wielkopolski a Powiatem Ostrowskim na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez współpracę przy realizacji inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gorzyce Wielkie, ul. Porzeczkowej w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja ulicy Porzeczkowej w miejscowości Gorzyce Wielkie – działka nr 1241/29, 1241/14, 1242/8, 830 i 1258, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P Ostrów Wielkopolski – Gorzyce Wielkie – poszerzenie nawierzchni jezdni na odcinku dł. ok. 620m”.
UCHWAŁA Nr XV/133/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrów Wielkopolski a Powiatem Ostrowskim na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej poprzez współpracę przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi w Michałkowie – działka nr 19 i 445/1, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 5300P w miejscowości Lewków – poszerzenie nawierzchni jezdni i budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł. ok. 100m”.
UCHWAŁA Nr XV/132/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
UCHWAŁA Nr XV/131/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
UCHWAŁA Nr XV/130/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
UCHWAŁA Nr XV/129/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrów Wielkopolski”.
UCHWAŁA Nr XV/128/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
UCHWAŁA Nr XV/127/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2016-2021.
UCHWAŁA Nr XIV/126/2016 z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/76/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie zatwierdzenia programu ,,Plan Odnowy Miejscowości Topola Mała” złożonego przez sołtysa wsi Topola Mała.
UCHWAŁA Nr XIV/125/2016 z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/2011 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie zatwierdzenia programu ,,Plan Odnowy Miejscowości Chruszczyny” złożonego przez sołtysa wsi Chruszczyny.
UCHWAŁA Nr XIV/124/2016 z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie zgłoszenia sołectw do programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
UCHWAŁA Nr XIV/123/2016 z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie nadania Statutu Sołectwu Michałków.
UCHWAŁA Nr XIV/122/2016 z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonym jako działka nr 12/16 w obrębie geodezyjnym Lewków.
UCHWAŁA Nr XIV/121/2016 z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 116/5, 116/20 i 116/29 położonych w Wysocku Wielkim.

Archiwum