Wyszukiwarka:

IV kadencja

OŚWIADCZENIE Nr 1/2005 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zamiaru Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu zmniejszenia o 226 ha powierzchni dotychczas dzierżawionych gruntów rolnych przez Hodowlę
O ś w i a d c z e n i e   Nr 1 / 2005
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 29 grudnia 2005 roku
 
 
w sprawie zamiaru Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu zmniejszenia o 226 ha powierzchni dotychczas dzierżawionych gruntów rolnych przez Hodowlę Roślin Sobótka Sp. z o.o.
 
 
Na podstawie §25 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr VI/66/2003 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Ostrów Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 75, poz. 1441) oświadcza się, że:
 
§ 1. 1. Rada Gminy Ostrów Wielkopolski negatywnie ocenia podjęte przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu działania zmierzające do zmniejszenia o 226 ha powierzchni gruntów rolnych dzierżawionych przez Hodowlę Roślin Sobótka Sp. z o.o., będącej najlepiej funkcjonującym i stale rozwijającym się podmiotem gospodarczym w zakresie rolnictwa na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
         2. Zmniejszenie dzierżawionych przez Hodowlę Roślin Sobótka Sp. z o.o. użytków rolnych doprowadzi do znacznego pogorszenia się wyników tej spółki i jednocześnie pozbawi pracy kilkudziesięciu pracowników zatrudnionych w Spółce, mieszkańców wsi Sobótka, Gutów i Borowiec, co jest szczególnie groźne, biorąc pod uwagę bardzo wysoki stopień bezrobocia jaki występuje w Naszej Gminie.
§ 2. Rada Gminy Ostrów Wielkopolski zwraca się z apelem do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu o cofnięcie podjętej decyzji zmniejszającej powierzchnię dzierżawionych gruntów przez Hodowlę Roślin Sobótka Sp. z o.o.
§ 3. Wykonanie oświadczenia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ostrów Wielkopolski.
§ 4. Oświadczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stefan Matuszak
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: KL
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/01/2006 11:49:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: (13/01/2006 11:49:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (13/01/2006 11:49:13)