Wyszukiwarka:

APEL DO POSŁÓW SEJMU RP

A P E L

DO  POSŁÓW  SEJMU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

 

Radni Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w pełni solidaryzują się ze stanowiskiem Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w  Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w sprawie utrzymania Delegatur Urzędów Wojewódzkich.

    Proponowana w art.73 projektu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, likwidacja delegatur urzędów wojewódzkich doprowadzi naszym zdaniem do :

1)       obniżenia prestiżu miast będących siedzibami Delegatur;

2)       utrudnienia w załatwianiu spraw przez mieszkańców;

3)       rozproszenie dużej klasy specjalistów dotychczas pracujących w Delegaturach;

4)       negatywnie wpłynie na poziom bezrobocia poprzez likwidację pracodawcy;

5)       zmniejszy atrakcyjność terenu dla potencjalnych inwestorów  a jednocześnie doprowadzi do dalszego umacniania dużych metropolii.

Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty, wnosimy o odstąpienie od projektu likwidacji Delegatur Urzędów Wojewódzkich.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/  Piotr Śniegowski

 

      

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KL
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (18/02/2009 14:51:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: (18/02/2009 14:51:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (18/02/2009 14:51:01)
Oświadczenie Nr XIII/1/2008

O Ś W I A D C Z E N I E   Nr XIII / 1 / 2008

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 14 lutego 2008 r.

 

 

w sprawie przyjęcia oświadczenia skierowanego do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

 

 

Na podstawie §25 ust 2 pkt 3 Uchwały z dnia 18 marca 2003 r. Nr VI/66/2003 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie Statutu Gminy Ostrów Wielkopolski - Rada Gminy Ostrów Wielkopolski uchwala oświadczenie skierowane do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

 

§ 1

 

Oświadczenie

 

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski z dużym zdziwieniem oraz dezaprobatą przyjmuje do wiadomości pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17.12.2007 r. skierowane na ręce Przewodniczącego Rady Gminy. Pismo jest odpowiedzią na Apel Rady Gminy Ostrów Wielkopolski do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dotyczący wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Z treści pisma wynika jednoznacznie, że nie jest to stanowisko Rady Miejskiej, lecz jej Przewodniczącego i Prezydenta Miasta, co stanowi rażące naruszenie ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska za Radę. Rada wyraża swoją wolę, swoje stanowisko wyłącznie w formie głosowania na sesji.

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski oświadcza, że nie skorzysta z pomocy merytorycznej urzędników miasta Ostrowa Wielkopolskiego, deklarowanej przez Prezydenta Miasta, w przygotowaniu regulaminu przyznawania stypendium i to z dwóch powodów.

Po pierwsze, nie jesteśmy zainteresowani pomocą w tworzeniu złych aktów prawnych i regulaminów, które niestety często obowiązują w Ostrowie Wielkopolskim. Regulaminy, które tworzą podziały i dyskryminują niektórych uczniów. Takie działanie nie jest zgodne z nauką głoszoną przez wybitnego Polaka - papieża Jana Pawła II, który jest patronem stypendium.

Po drugie, w szkołach Gminy Ostrów Wielkopolski od dawna funkcjonuje Regulamin przyznawania stypendium. Regulamin ten jest oparty na zasadach równości wszystkich uczniów. Każdy uczeń przyjęty do szkoły w naszej gminie ma prawo do korzystania ze stypendium, jeżeli tylko spełni określone kryteria. W szkołach Gminy Ostrów Wielkopolski nie tworzy się podziałów i nie dyskryminuje młodzieży, w zależności od tego czy są mieszkańcami naszej gminy czy gmin sąsiednich. Uczeń przyjęty pod dach naszej szkoły jest „naszym" uczniem i otrzyma należne stypendium. Uczniowie otrzymujący stypendium to najlepsi uczniowie, którzy są chlubą naszych szkół. To uczniowie, którzy reprezentują nasze szkoły w zawodach, konkursach i olimpiadach zdobywając zaszczytne miejsca, tym samym podnosząc prestiż szkoły.

Odsyłanie ich po stypendium do sąsiednich gmin jest niemoralne i nie ma nic wspólnego z wychowaniem młodego pokolenia w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie można już na etapie nauczania szkolnego uczyć młodzieży podziałów.

Gmina Ostrów Wielkopolski przyznaje stypendium zarówno uczniom zamieszkałym na terenie gminy jak również innych gmin, w tym także w gminie Miasto Ostrów Wielkopolski (jeżeli zajdzie taki przypadek). Jedynym i wyłącznym warunkiem otrzymania stypendium jest spełnienie określonych kryteriów.

 

Taki, sprawiedliwy system przyznawania stypendium na pewno nie doprowadzi do kłopotów finansowych dobrze zarządzanej gminy.

Niniejsze oświadczenie jest ostatnim stanowiskiem Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w tej sprawie. Nasze argumenty pozostawiamy do oceny Radzie Miejskiej oraz mieszkańcom naszych gmin.

 

§ 2

 

Wykonanie oświadczenia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ostrów Wielkopolski.

 

§ 3

 

Oświadczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/  Stefan Matuszak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KL
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (27/05/2008 15:27:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: (27/05/2008 15:27:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (27/05/2008 15:27:26)
APEL Nr XIV/2/2008 w sprawie wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej obowiązki wójta.

A P E L   Nr  XIV / 2 / 2008
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 27 marca 2008 r.

 

 


w sprawie wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej obowiązki wójta.

 

 

Na podstawie § 25 ust.2 pkt 4 Uchwały Nr VI / 66 / 2003 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostrów Wielkopolski

 

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski zwraca się do Pana Premiera z apelem o wyznaczenie dotychczasowego zastępcy wójta gminy - Piotra Kuroszczyka na pełniącego funkcję wójta do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta. Pragnąc uszanować wolę świętej pamięci wójta Zygmunta Glapy, który obdarzył swojego zastępcę pełnym zaufaniem w okresie ostatnich pięciu lat, jesteśmy przekonani, że pełnienie obowiązków wójta przez jego dotychczasowego zastępcę pozwoli konsekwentnie realizować dotychczasowe działania samorządu gminnego.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Pan Donald Tusk - Prezes Rady Ministrów
 2. Pan Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski
 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KL
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/04/2008 15:20:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/04/2008 15:20:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (08/04/2008 15:20:44)
APEL Nr X/1/2007 do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
 

A P E L   Nr X / 1 / 2007

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 29 października 2007 roku

do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwałyNr V/56/2007 w sprawie ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendium.

Na podstawie § 25 ust.2 pkt 4 Statutu Gminy Ostrów Wielkopolski uchwalonego uchwałą Nr VI/66/2003 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 marca 2003 roku - uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Ostrów Wielkopolski apeluje do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego o wprowadzenie zmiany w regulaminie stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/56/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendium, polegającej na umożliwieniu otrzymania stypendium im. Jana Pawła II wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę i prowadzących działalność na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego bez względu na miejsce ich stałego zameldowania. Proponowana zmiana umożliwi równe traktowanie wszystkich uczniów w szkołach na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, jednocześnie usunie powstałe podziały na lepszych i gorszych, naszych i nie naszych a także nada stypendium mającemu za patrona wielkiego rodaka, sługi bożego Jana Pawła II wymiar zgodny w pełni z jego nauczaniem, które było zawsze skierowane na usuwanie podziałów niezależnie czy były to podziały rasowe, kultowe lub też ekonomiczne. Proponowana zmiana usunie powstałe niezadowolenie w rodzinach dzieci uczących się w szkołach na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, nie będących zameldowanymi na terenie miasta  (co nie dotyczy tylko gminy Ostrów Wielkopolski)  a także znacząco poprawi wizerunek Miasta Ostrowa Wielkopolskiego jako miasta przyjaznego
i otwartego na swoich sąsiadów - gminy z powiatu ostrowskiego.

§ 2. Wykonanie apelu powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Stefan Matuszak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KL
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/11/2007 10:28:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: (13/11/2007 10:28:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (13/11/2007 10:28:22)