Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Rada Gminy » Stanowienie prawa lokalnego

Stanowienie prawa lokalnego

Radni

Wyciąg z Statutu Gminy

 

§ 69. 

Przedmiot działania komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

 

§ 70.

1.      Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2.      Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

3.      Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

 

§ 71.

1.      Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji.

2.      Przewodniczących komisji i ich zastępców wybiera Rada spośród członków komisji.

 

§ 72.

1.      Komisje pracują na posiedzeniach.

2.      Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

 

§ 73.

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy składu komisji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: UG UG
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (09/06/2003 14:27:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (09/06/2003 14:31:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (09/06/2003 14:31:13)
Sesje Rady

Wyciąg ze Statutu

 

§ 25

1.    Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2.     Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1)     postanowienia proceduralne,

2)    deklaracje - zawierajśce samozobowiązanie się do określonego postępowania,

3)     oświadczenia - zawierajśce stanowisko w określonej sprawie,

4)    apele - zawierajśce formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

5)     opinie.

3.    Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 26.

1.      Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.      Sesje nadzwyczajne sš zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: UG UG
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (09/06/2003 12:42:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (09/06/2003 13:48:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (09/06/2003 13:48:02)
Uchwały

Wyciąg z Statutu Gminy

 

§ 55.

1.      Uchwały, o jakich mowa w § 25 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 25 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

2.      Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

 

§ 56.

1.      Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

2.      Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1)     tytuł uchwały,

2)     podstawę prawną,

3)     postanowienia merytoryczne,

4)     w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5)     określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,

6)     ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3.      Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4.      Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego Urzędu Gminy albo przez innego prawnika.

 

§ 57.

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

 

§ 58.

1.      Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

2.      Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta Gminy.

 

§ 59.

1.      Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.      Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

 

§ 60.

Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały  (cyframi arabskimi)  i rok podjęcia uchwały.

 

§ 61.

1.      Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

2.      Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: UG UG
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (09/06/2003 13:46:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/12/2006 15:11:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (09/06/2003 14:31:49)
Przygotowanie sesji

Wyciąg z Statutu Gminy

 

§ 27.

1.      Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2.      Przygotowanie sesji obejmuje:

1)     ustalenie porządku obrad,

2)     ustalenie czasu i miejsca obrad,

3)    zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3.      Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia - jeden z Wiceprzewodniczących.

4.     O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad w skuteczny sposób.

5.     Powiadomienie w raz materiałami dotyczącymi Sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdaniu z wykonania budżetu przesyła się Radnym najpóźniej na 10 dni przed Secją.

6.     W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ustępie 4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

7.     Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 28.

1.     Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2.     W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Wójt Gminy oraz Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

3.     Do udziału w sesjach Rady zobowiązani są kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: UG UG
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (09/06/2003 12:49:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (09/06/2003 13:43:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (09/06/2003 13:43:11)
Procedura głosowania

Wyciąg z Statutu Gminy

 

                                                                   § 62. 

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 63. 

1.      Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2.      Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z list radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3.      Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4.      Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

 

§ 64.

1.      W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2.      Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania
i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

3.      Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4.      Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

5.      Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowić załącznik do protokołu sesji.

 

§ 65.

1.      Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2.      W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeżeli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3.      W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4.      Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

§ 66.

1.      Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2.      Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3.      W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4.      W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określone w § 66 ust. 2.

5.      Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6.      Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całołci ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7.      Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

 

§ 67.

1.      Głosowanie  zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się  i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".

2.      Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na każdą kandydaturę lub wniosek z osobna.

 

§ 68.

1.      Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2.      Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3.      Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

4.      Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: UG UG
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (09/06/2003 13:51:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (09/06/2003 14:20:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (09/06/2003 14:20:35)
Komisje Rady

Wyciąg z Statutu Gminy

 

§ 69.

Przedmiot działania komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

 

§ 70.

1.      Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2.      Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

3.      Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

 

§ 71.

1.      Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji.

2.      Przewodniczących komisji i ich zastępców wybiera Rada spośród członków komisji.

 

§ 72.

1.      Komisje pracują na posiedzeniach.

2.      Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

 

§ 73.

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy składu komisji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: UG UG
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (09/06/2003 14:25:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (09/06/2003 14:26:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (09/06/2003 14:26:11)