Wyszukiwarka:

Kompetencje

Kompetencje
Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
Zastępca Wójta sprawuje funkcje Wójta, w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków służbowych.
W wypadku nieobecności w pracy Wójta i Zastępcy Wójta pracą Urzędu kieruje Sekretarz Urzędu.
  
Do kompetencji Wójta należy:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie j ej na zewnątrz,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 4. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 5. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy 
 6. ogłoszenie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawo­ zdania z wykonania budżetu oraz przedkładania uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 7. wykonywanie uchwał Rady Gminy ,
 8. przedkładanie na sesji Rady Gminy sprawozdań  z wykonania uchwał,
 9. reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 10. odpowiadanie  za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,
 11. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsię­biorstw komunalnych,
 12. ustalenie regulaminu pracy Urzędu,
 13. załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz radnych,
 14. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,
 15. uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych oraz wykonywanie zadań wynikających z udziału Gminy w tych organach,
 16. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pra­cowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek administracyj­nych, a także uprawnień wynikających ze stosowania Statutu Gminy,
 17. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 18. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.
 
Zastępca Wójta wykonuje zadania:
 1. wyznaczone przez Wójta decyzją organizacyjną i w tym zakresie zapewnia kompleksowe rozwiązanie problemów wynikających z zadań Gminy,
 2. kontroluje stanowiska pracy oraz inne jednostki organizacyjne gminy
 3. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, współpracuje z wyznaczonymi komisjami Rady Gminy,
 4. organizuje współdziałanie z sołectwami oraz jednostkami organizacyj­nymi Gminy.
 
Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, a w szczególności:
 1. zapewnia zgodność wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. organizuje pracę Urzędu i koordynuje działania podejmowane przez poszczególne jego jednostki organizacyjne,
 3. nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
 4. prowadzi w imieniu Wójta sprawy Gminy,
 5. nadzoruje przestrzeganie zasady rzetelnego i terminowego załatwienia spraw obywateli,
 6. zapewnia skuteczny sposób publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 7. odpowiada za dyscyplinę pracy w Urzędzie,
 8. kontroluje działalność poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie,
 9. kontroluje przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
 10. inicjuje i tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników samorządowych,
 11. wydaje wszelkie wymagane zaświadczenia i poświadczenia urzędowe,
 12. współpracuje z komisjami Rady Gminy.
 
Do zadań Skarbnika Gminy / Głównego Księgowego Budżetu / należy:
 1. opracowanie budżetu Gminy,
 2. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych,
 3. wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Gminy,
 4. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 5. opracowanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy i zgłoszenie swoich propozycji Radzie Gminy,
 6. kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i sołectw pozostających w strukturze Gminy,
 7. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KL
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (10/07/2003 13:54:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (11/07/2003 10:47:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (11/07/2003 10:47:22)