Wyszukiwarka:

Kadencja 2006-2010

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 35A/2009
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2009
Zarządzenie Nr 67/2009
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży mieszkania komunalnego w Lewkowie przy Placu Floriana nr 1/3.
Zarządzenie Nr 66/2009
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Zarządzenie Nr 65/2009
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Wójta Gminy z dnia 04.11.2009 r. dotyczącego ogłoszenia o przetargu ustnym ogranicz. na sprzedaż nieruchomości położonych w Lewkowie.
Zarządzenie Nr 64/2009
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży mieszkania komunalnego w Lewkowie przy Palcu Floriana nr 1/3
Zarządzenie Nr 63/2009
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2010.
Zarządzenie Nr 62/2009
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Lewkowie.
Zarządzenie Nr 61/2009
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 60/2009
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości w Zacharzewie.
Zarządzenie Nr 59/2009
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Lamki.
Zarządzenie Nr 58/2009
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 309/2005 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.
Zarządzenie Nr 57/2009
w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków nagrodę za wyniki w nauce.
Zarządzenie Nr 56/2009
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Onęber.
Zarządzenie Nr 55/2009
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 54/2009
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Topoli Małej.
Zarządzenie Nr 54/2009
Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Topoli Małej.
Zarządzenie Nr 53/2009
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych we wsi Chruszczyny, Daniszyn, Gorzyce Wielkie, Radziwiłłów, Świeligów, Sobótka, Szczury gmina Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 52/2009
w sprawie zasad ustalania i wysokości wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 51/2009
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Dudkowiak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 50/2009
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Dudkowiak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 49/2009
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Raczyckiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 48/2009
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marzeny Kulas, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 47/2009
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Krzysztofa Adamiaka, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 46/2009
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Jakuba Mroza, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr 45/2009
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Błażejewskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 44/2009
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Marcina Nowaka, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 43/2009
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Janickiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr 42/2009
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 41/2009
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 40/2009
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Lamkach.
Zarządzenie Nr 39/2009
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Karskach.
Zarządzenie Nr 38A/2009
w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców na rok 2009.
Zarządzenie Nr 37/2009
w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Dożynek Gminnych.
Zarządzenie Nr 33/2009
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 1422 położonej w Gorzycach Wielkich.
Zarządzenie Nr 32/2009
w sprawie zatwierdzenia regulaminu placu zabaw w Chruszczynach.
Zarządzenie Nr 31/2009
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Zarządzenie Nr 30/2009
w sprawie ustalenia wysokości średniej ocen kwalifikującej ucznia gimnazjum do otrzymania nagrody.
Zarządzenie Nr 28/2009
w sprawie objęcia udziałów przez Gminę Ostrów Wielkopolski w spółce z ograniczona odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedziba w Kaliszu.
Zarządzenie Nr 27/2009
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w roku 2009.
Zarządzenie Nr 26/2009
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Robertowi Wiśniewskiemu oraz zatwierdzenia i przystąpienia do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1.1 w drodze realizacji projektu systemowego „Nowe umiejętności – Nowe możliwości”.
Zarządzenie Nr 25/2009
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 24/2009
w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w Zacharzewie.
Zarządzenie Nr 23/2009
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2009 r.
Zarządzenie Nr 20/2009
w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych zakresu administracji rządowej na rok 2009.
Zarządzenie Nr 19/2009
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
Zarządzenie Nr 18/2009
w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 82/1 położonej w Lewkowie na rzecz użytkownika wieczystego.
Zarządzenie Nr 17/2009
w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 913 położonej w Gorzycach Wielkich na rzecz użytkownika wieczystego.
Zarządzenie Nr 16/2009
w sprawie bezprzetargowego zbycia działek nr 76/10 i 78/9 położonych w Górznie na rzecz użytkownika wieczystego.
Zarządzenie Nr 15/2009
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 1424 położonej w Gorzycach Wielkich.
Zarządzenie Nr 14/2009
w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej we Wtórku.
Zarządzenie Nr 13/2009
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Gorzycach Wielkich.
Zarządzenie Nr 12/2009
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 10/2009
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków na realizację Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 11/2009
w sprawie podziału środków finansowych określonych w budżecie gminy Ostrów Wielkopolski na kulturę fizyczna i sport.
Zarządzenie Nr 8/2009
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na Przedszkola Publiczne na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 7/2009
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na Gimnazja na 2009 r.
Zarządzenie Nr 6/2009
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie gminy Ostrów Wielkopolski na Szkoły Podstawowe na 2009 r.
Zarządzenie Nr 5/2009
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2009 r.
Zarządzenie Nr 4/2009
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla instytucji kultury na 2009 r.
Zarządzenie Nr 3/2009
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009.
Zarządzenie Nr 2/2009
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców na rok 2009
Zarządzenie Nr 1/2009
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Rady Sportu
Zarządzenie Nr 44/2008
w sprawie przekazania radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2009
Zarządzenie Nr 45/2008
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw realizacji projektu w ramach projektu współfinansowania Funduszu Spójnosci
Zarządzenie Nr 46/2008
w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji
Zarządzenie Nr 47/2008
w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 48/2008
w sprawie instrukcji regulującej ewidencję i pobór podatków i opłat
Zarządzenie Nr 49/2008
w sprawie kontroli wydatków ze środków publicznych w podległych jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych
Zarządzenie Nr 50/2008
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej
Zarządzenie Nr 51/2008
w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowej
Zarządzenie Nr 52/2008
w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy w Ostrowie Wielkopolskim
Zarządzenie Nr 43/2008
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 42/2008
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Zarządzenie Nr 41/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 r.
Zarządzenie Nr 40/2008
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych we wsi Górzenko, Czekanów, Chruszczyny, Daniszyn, Gorzyce Wielkie, Szczury, Wysocko Wielkie gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 39/2008
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Kołątajew.
Zarządzenie Nr 38/2008
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 37/2008
w sprawie powierzenia stanowiska dyr. SP w Lamkach.
Zarządzenie Nr 35/2008
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 34/2008
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także wydawania decyzji w tych sprawach.
Zarządzenie Nr 31/2008
w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 2/22 położonej w Zacharzewie.
Zarządzenie Nr 30/2008
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska.
Zarządzenie Nr 29/2008
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 16/2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 28/2008
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 27/2008
w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/152/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziału we współwłasności gruntu i pomieszczeń wspólnych w miejscowości Borowiec od Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego „Nasza Przyszłość” w Borowcu.
Zarządzenie Nr 26/2008
w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008
Zarządzenie Nr 24/2008
w sprawie Ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej we wsi Franklinów.
Zarządzenie Nr 23/2008
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Gorzycach Wielkich.
Zarządzenie Nr 22/2008
w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej we Wtórku.
Zarządzenie Nr 21/2008
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w roku 2008.
Zarządzenie Nr 20/2008
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lamkach
Zarządzenie Nr 19/2008
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słaborowicach.
Zarządzenie Nr 17/2008
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej we wsi Franklinów.
Zarządzenie Nr 16/2008
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na 2008 r.
Zarządzenie Nr 15/2008
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.
Zarządzenie Nr 14/2008
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 13/2008
w sprawie ustalenia terminów sprawozdawczo-programowych zebrań samorządu mieszkańców wsi.
Zarządzenie Nr 12/2008
w sprawie podziału środków finansowych określonych w budżecie gminy Ostrów Wielkopolski na kulturę fizyczną i sport.
Zarządzenie Nr 11/2008
Ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2008.
Zarządzenie Nr 10/2008
w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2008.
Zarządzenie Nr 9/2008
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski Przedszkola Publiczne na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 8/2008
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski Gimnazja na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 7/2008
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski Szkoły Podstawowe na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 6/2008
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 5/2008
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla instytucji kultury na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 4/2008
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008.
Zarządzenie Nr 3/2008
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców na rok 2008.
Zarządzenie Nr 2/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Zarządzenie Nr 84/2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 listopada 2007r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 77/2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 października 2007r. dotyczącego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej we wsi Gorzyce Wielki, Gmina Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 1/2008
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej.
ZARZĄDZENIE NR 83/2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 81/2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 5 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 77/2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 października 2007r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej we wsi Gorzyce Wielki, Gmina Ostrów Wielkopolski.
ZARZĄDZENIE Nr 75/2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2007.
ZARZĄDZENIE Nr 74/2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2007
ZARZĄDZENIE Nr 73/2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców na rok 2007.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 72 / 2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 04 września 2007r.
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży mieszkania komunalnego w Gorzycach Wielkich przy ul. Piaskowej nr 8/1.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 71 / 2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Słaborowicach.
ZARZĄDZENIE Nr 70/2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 sierpnia 2007r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych we wsi Gorzyce Wielkie, Gutów, Sadowie, Szczury, Gmina Ostrów Wielkopolski.
ZARZĄDZENIE Nr 69/2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 sierpnia2007r.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Gorzyce Wielkie, Gmina Ostrów Wielkopolski.
ZARZĄDZENIE Nr 68/2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 sierpnia 2007 r.
w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2007 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 55-67 / 2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy.
ZARZĄDZENIE Nr 54/2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 lipca 2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 257/2 położonej we Wtórku .
Z A R Z Ą D Z E N I E N r 53 /2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 52 / 2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 lipca 2007 roku
w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Dożynek Gminnych.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 51 /2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 03 lipca 2007r.
w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w Zacharzewie.
ZARZĄDZENIE Nr 49/2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2007.
ZARZĄDZENIE Nr 47 / 2007Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 831 położonej w Wysocku Wielkim .
Z A R Z Ą D Z E N I E N r 46 /2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 45 / 2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski projektów uchwał.
ZARZĄDZENIE Nr 44/07 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 czerwca 2007 roku
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Ostrów Wielkopolski.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43 / 2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w roku 2007.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42 /2007 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 11 maja 2007r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Czekanowie.
Zarządzenie Nr 28/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego w Lewkowie
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego w Lewkowie
Zarządzenie Nr 45/2008
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw realizacji projektu w ramach projektu współfinansowanego Funduszu Spójności.
Zarządzenie Nr 36/2008
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Słaborowicach.
Zarządzenie Nr 25/2008
w sprawie objęcia udziałów przez Gminę Ostrów Wielkopolski w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedziba w Kaliszu.