Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 135/2014
w sprawie wprowadzenia inwentaryzacji okresowej, weryfikacji sald kont bilansowych i pozabilansowych na dzień 31.12.2014 r.
Zarządzenie Nr 134/2014
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 133/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 132/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 131/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 130/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 129/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 128/2014
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 127/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 47a/2014 z dnia 8 maja 2014 r.
Zarządzenie Nr 126/2014
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski projektu uchwały regulaminu korzystania z gminnego placu zabaw znajdującego się przy Zespole Szkół w Sobótce.
Zarządzenie Nr 125/2014
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2015 z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Zarządzenie Nr 124a/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 124/2014
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 835 położonej w Wysocku Wielkim.
Zarządzenie Nr 123/2014
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 418/21 położonej w Sadowiu.
Zarządzenie Nr 122/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 121/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 120/2014
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2015-2020.
Zarządzenie Nr 119/2014
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 118/2014
w sprawie: określenia wysokości dotacji miesięcznej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 117/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 116/2014
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 115/2014 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 115/2014
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 114/2014
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 113/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 112/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 111/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 110/2014
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 1443/4 położonej w Gorzycach Wielkich.
Zarządzenie Nr 109/2014
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu pn. ,,Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardowskie Olendry".
Zarządzenie Nr 108/2014
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 107/2014
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Sobótce.
Zarządzenie Nr 106/2014
w sprawie odwołania ze stanowiska p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Sobótce.
Zarządzenie Nr 105/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 104/2014
w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami.
Zarządzenie Nr 103/2014
w sprawie przyjmowania dokumentów w depozyt po przeprowadzeniu głosowania w obwodzie.
Zarządzenie Nr 102/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 101/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2014 - 2020.
Zarządzenie Nr 100/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 99/2014
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sobótce.
Zarządzenie Nr 98/2014
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 87/2014 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 97/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 96/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 95/2014
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 94/2014
w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/2014 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2014 r. dotyczącego ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Lewkowie.
Zarządzenie Nr 93/2014
w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/2014 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2014 r. dotyczącego ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 92/2014
w sprawie zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 91/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 90/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 89/2014
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży mieszkania komunalnego w Gorzycach Wielkich przy ul. Szkolnej nr 27/2.
Zarządzenie Nr 88/2014
w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
Zarządzenie Nr 87/2014
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 86a/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 86/2014
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 85/2014
w sprawie przeprowadzenia naboru ofert w celu wyboru emitenta emisji obligacji Gminy Ostrów Wielkopolski i powołania komisji do wyboru emitenta obligacji komunalnych.
Zarządzenie Nr 84/2014
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczurach.
Zarządzenie Nr 83/2014
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 81/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 80/2014
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 79/2014
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 78/2014
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku.
Zarządzenie Nr 77/2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
Zarządzenie Nr 76/2014
w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół w Sobótce.
Zarządzenie Nr 75/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 74/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 73/2014
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2014-2020.
Zarządzenie Nr 72/2014
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Rudowicz, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 71/2014
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Byzia, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 71/2014
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Byzia, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 70/2014
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2014 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zarządzenie Nr 69/2014
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Lewkowie.
Zarządzenie Nr 68/2014
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 67/2014
w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 359 położonej w Lewkowie.
Zarządzenie Nr 66/2014
w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 153/3 położonej w Sadowiu.
Zarządzenie Nr 65/2014
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku.
Zarządzenie Nr 64/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarzadzenie Nr 63a/2014
w sprawie zmiany wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 55/2014 z dnia 22 maja 2014 r.
Zarządzenie Nr 63/2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
Zarządzenie Nr 62/2014
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 61/2014
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 60/2014
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na 2014 r.
Zarządzenie Nr 59/2014
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 58/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 57/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 56/2014
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Daniszynie powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Zarządzenie Nr 55/2014
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2014 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zarządzenie Nr 54/2014
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 540/2 położonej w Lewkowie.
Zarządzenie Nr 53/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 52/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 51/2014
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji wyborczej Nr 5 w Wysocku Wielkim powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Zarządzenie Nr 50/2014
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 46/2014 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 49/2014
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 48/2014
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczurach.
Zarządzenie Nr 47a/2014
w sprawie zatwierdzenia ,,Regulaminu Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2014.”
Zarządzenie Nr 47/2014
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych w dniach 17.03.2014 do 25.04.2014 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 46/2014
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 45/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 44/2014
w sprawie zlecenia zadania publiczneg o charakterze loklanym.
Zarządzenie Nr 43/2014
w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Dożynek Gminnych.
Zarządzenie Nr 42/2014
w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 1037/4 położonej w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 41/2014
w sprawie zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 40/2014
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 39/2014
w sprawie: określenia wysokości dotacji miesięcznej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 38/2014
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu pn. ,,Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cegły”.
Zarządzenie Nr 37/2014
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowiec”.
Zarządzenie Nr 36a/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 36/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 r.
Zarządzenie Nr 35/2014
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu.
Zarządzenie Nr 34/2014
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ostrów Wielkopolski za 2013 rok.
Zarządzenie Nr 33/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 32/2014
w sprawie przydziału nagród za osiągnięcia sportowe w 2013 r.
Zarządzenie Nr 31/2014
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 30/2014
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski dokonujących czynności kontrolnych.
Zarządzenie Nr 29/2014
w sprawie powołania zespołu do przeglądu dróg gminnych.
Zarządzenie Nr 28/2014
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 27/2014
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku.
Zarządzenie Nr 26/2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 25/2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 24/2014
w sprawie ustalenia terminów zebrań sprawozdawczo- programowych samorządów mieszkańców wsi.
Zarządzenie Nr 23/2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
Zarządzenie Nr 22/2014
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 21/2014
w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 20/2014
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2014.
Zarządzenie Nr 19/2014
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 18/2014
w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Sobótce i udzielenia upoważnienia.
Zarządzenie Nr 17/2014
w sprawie zawieszenia dyrektora Zespołu Szkół w Sobótce w pełnieniu obowiązków.
Zarządzenie Nr 16/2014
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2014 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zarządzenie Nr 15/2014
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2014 z zakresu kultury fizycznej.
Zarządzenie Nr 14/2014
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku
Zarządzenie Nr 13/2014
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców na rok 2014.
Zarządzenie Nr 12/2014
w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2013.
Zarządzenie Nr 11/2014
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołów Szkolno- Przedszkolnych na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 10/2014
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Przedszkoli Publicznych na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 9/2014
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołów Szkół na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 8/2014
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Szkół Podstawowych na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 7/2014
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 6/2014
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla instytucji kultury na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 5/2014
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2014.
Zarządzenie Nr 4/2014
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 3/2014
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 329/1 położonej w Lewkowie
Zarządzenie Nr 2/2014
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży mieszkania komunalnego w Gorzycach Wielkich przy ul. Piaskowej nr 2/2.
Zarządzenie Nr 1/2014
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży mieszkania komunalnego w Gorzycach Wielkich przy ul. Piaskowej nr 2/1