Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 158/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 157/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2016-2021.
Zarządzenie Nr 156/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 155/2017
w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 154/2016
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim.
Zarządzenie Nr 153/2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań w roku 2017 z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Zarządzenie Nr 152/2016
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 1097/11,1097/22, 1097/26 i 1097/34 położonych w Gorzycach Wielkich
Zarządzenie Nr 151/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 149/2016
w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 148/2016
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrów Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim.
Zarządzenie Nr 147a/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016 r.
Zarządzenie Nr 147/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 146a/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016 r.
Zarządzenie Nr 146/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 145/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016 r.
Zarządzenie Nr 144/2016
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 143/2016
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim.
Zarządzenie Nr 142/2016
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 40a/2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Zarządzenie Nr 141/2016
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 466/9 położonej we Wtórku.
Zarządzenie Nr 140/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 139/2016
w sprawie zmian w budżacie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 138/2016
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Ostrów Wielkopolski na lata 2017-2022
Zarządzenie Nr 137/2016
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017
Zarządzenie Nr 136/2016
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Łąkocinach
Zarządzenie Nr 135/2016
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 134/2016
w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek nr 1180/1 i 1180/2 położonych w Gorzycach Wielkich.
Zarządzenie Nr 133/2016
w sprawie nieodpłatnego przejecia działki nr 255/19 położonej w Lewkowie
Zarządzenie Nr 132/2016
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym
Zarządzenie Nr 131/2016
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
Zarządzenie Nr 130/2016
w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
Zarządzenie Nr 129/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 128/2016
w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 123/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 r.
Zarządzenie Nr 127/2016
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działek nr 466/16, 466/17, 466/27 i 466/28 położonych we Wtórku
Zarządzenie Nr 126/2016
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32/2016 w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania.
Zarządzenie Nr 125/2016
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 124/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 123/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 122/2016
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Smardowskie Olendry.
Zarządzenie Nr 121/2016
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 39/14 w obrębie geodezyjnym Zacharzew.
Zarządzenie Nr 120/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 119/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 118/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2016-2017.
Zarządzenie Nr 117/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 116/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 115/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 114/2016
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 113/2016
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzenia Nr 104/2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 112/2016
w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 36/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09.03.2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu
Zarządzenie Nr 111/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 110/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 109/2016
w sprawie przeprowadzenia naboru ofert w celu wyboru emitenta emisji obligacji Gminy Ostrów Wielkopolski i powołania komisji do wyboru emitenta obligacji komunalnych.
Zarządzenie Nr 108/2016
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Lewkowie
Zarządzenie Nr 107/2016
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Daniszynie
Zarządzenie Nr 106/2016
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Borowcu.
Zarządzenie Nr 105/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 104/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 103/2016
w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 255/17 położonej w Lewkowie.
Zarządzenie Nr 102/2016
w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 106/7 położonej w Karskach.
Zarządzenie Nr 101/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016
Zarządzenie Nr 100/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 99/2016
w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
Zarządzenie Nr 98/2016
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 97/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 96/2016
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Lewkowie.
Zarządzenie Nr 95/2016
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 94/2016
w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 2/10 położonej w Zacharzewie.
Zarządzenie Nr 93/2016
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 90/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 92/2016
w sprawie zmiany planu finasowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 91/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 90/2016
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 89/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016
Zarządzenie Nr 88/2016
w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalnosci lobbingowej.
Zarządzenie Nr 87/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 86/2016
w sprawie zmiany w zarządzeniu Nr 75/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 85/2016
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 84/2016
w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 311/2 położonej w Czekanowie.
Zarządzenie Nr 83/2016
w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 149/3 położonej w Czekanowie
Zarządzenie Nr 82/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 10/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołów Szkolno- Przedszkolnych na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 81/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 9/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Przedszkoli Publicznych na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 80/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 7/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Szkół Podstawowych na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 79/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 8/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołów Szkół na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 78/2016
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Karoliny Hylewicz, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 77/2016
w sprawie ogłoszenie konkursu i przyjęcia Regulaminu na najpiękniejszy ogród w Gminie Ostrów Wielkopolski „Relaks w ogrodzie”.
Zarządzenie Nr 76/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 75/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 74/2016
w sprawie powołania komisji konkursowej.
Zarządzenie Nr 73/2016
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 466/74 położonej we Wtórku
Zarządzenie Nr 72/2016
w sprawie bezprzetargowego przejęcia działek nr 375/1 i 373/4 położonych w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 71/2016
w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 85/13 położonej w Czekanowie
Zarządzenie Nr 70/2016
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 42/2 położonej w Zacharzewie
Zarządzenie Nr 69/2016
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r.
Zarządzenie Nr 68/2016
w sprawie określenia wysokości dotacji udzielonej szkołom prowadzonym na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
Zarządzenie Nr 67/2016
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 66/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016
Zarządzenie Nr 65/2016
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2015
Zarządzenie Nr 64/2016
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015
Zarządzenie Nr 63/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Nr 62/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 61/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 60/2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2016 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zarządzenie Nr 59/2016
w sprawie powołania komisji konkursowej.
Zarządzenie Nr 58/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 57/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 56/2016
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu.
Zarządzenie Nr 55/2016
w sprawie: zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 54/2016
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r.
Zarządzenie Nr 53/2016
w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwie Michałków.
Zarządzenie Nr 52/2016
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2016."
Zarządzenie Nr 51/2016
w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 50/2016
w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 418/15 położonej we Wtórku.
Zarządzenie Nr 49/2016
w sprawie określenia wysokości dotacji udzielonej szkołom prowadzonym na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
Zarządzenie Nr 48/2016
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 47/2016
w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie Nr 46/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 45/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 44/2016
w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków
Zarządzenie Nr 43/2016
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Lewkowie.
Zarządzenie Nr 42/2016
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzycach Wielkich.
Zarządzenie Nr 41/2016
w sprawie bezprzetargowego przejęcia działek nr 116/5, 116/20 i 116/29 położonych w Wysocku Wielkim.
Zarządzenie Nr 40/2016
w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski za osiągnięcia w kulturze.
Zarządzenie Nr 39/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 38/2016
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń wychowawczych, a także wydawania decyzji w tych sprawach.
Zarządzenie Nr 37/2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2016 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zarządzenie Nr 36/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 35/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2015-2020.
Zarządzenie Nr 34/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 33/2016
w sprawie przekazania Radzi Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
Zarządzenie Nr 32/2016
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania.
Zarządzenie Nr 31/2016
w sprawie powołania komisji konkursowej.
Zarządzenie Nr 30/2016
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 12/16 położonej w obrębie geodezyjnym Lewków
Zarządzenie Nr 29/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 28/2016
w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Dożynek Gminnych.
Zarządzenie Nr 27/2016
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki Nr 15/2 położonej w Ostrowie Wielkopolskim
Zarządzenie Nr 26/2016
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r.
Zarządzenie Nr 25/2016
w sprawie powołania komisji konkursowej.
Zarządzenie Nr 24/2016
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu statutu Michałkowa z mieszkańcami Michałkowa.
Zarządzenie Nr 23/2016
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.
Zarządzenie Nr 22/2016
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych dla których Gmina Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 21/2016
w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
Zarządzenie Nr 20/2016
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 19/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 18/2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 17/2016
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 16/2016
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 15/2016
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu statutu Michałkowa z mieszkańcami Michałkowa.
Zarządzenie Nr 14/2016
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 166/13 położonej w Sobótce.
Zarządzenie Nr 13/2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2016 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zarządzenie Nr 12/2016
w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich samorządów mieszkańców wsi.
Zarządzenie Nr 11/2016
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców na rok 2016.
Zarządzenie Nr 10/2016
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołów Szkolno- Przedszkolnych na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 9/2016
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Przedszkoli Publicznych na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 8/2016
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołów Szkół na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 7/2016
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Szkół Podstawowych na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 6/2016
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 5/2016
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla instytucji kultury na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 4/2016
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2016.
Zarządzenie Nr 3/2016
w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2016.
Zarządzenie Nr 2/2016
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gorzycach Wielkich.
Zarządzenie Nr 1/2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2016 z zakresu kultury fizycznej i sportu.