Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 206/2017
w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Nr 155/2016 z dnia 2016r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy ostrów Wielkopolski dla samorządowej instytucji kultury.
Zarządzenie Nr 205/2017
w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Gminy Ostrów Wielkopolski do zaciągania zobowiązań w 2017 roku.
Zarządzenie Nr 204/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Szkół Podstawowych na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 203/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Przedszkoli Publicznych na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 202/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 201/2017
w sprawie: zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 200/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017-2022.
Zarządzenie nr 199/2017
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 198/2017
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań w roku 2018 z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Zarządzenie Nr 197/2017
w sprawie: zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 196/2017
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 195/2017
w sprawie: nieodpłatnego nabycia działki nr 477/17 położonej w Topoli Małej.
Zarządzenie Nr 194/2017
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działek nr 479/13 i 480/15 położonych w Topoli Małej.
Zarządzenie Nr 193/2017
w sprawie: nieodpłatnego nabycia działki nr 311/2 położonej w Topoli Małej.
Zarządzenie Nr 192/2017
w sprawie: nieodpłatnego nabycia działki nr 313/16 położonej w Topoli Małej.
Zarządzenie Nr 191/2017
w sprawie: bezprzetargowego zbycia działki nr 149/3 położonej w Czekanowie.
Zarządzenie nr 190/2017
w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu działek nr 466/19 i 466/30 położonej we Wtórku.
Zarządzenie Nr 189/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 188/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Przedszkoli Publicznych na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 186/2017
w sprawie: zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 187/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Szkół Podstawowych na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 185/2017
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 184/2017
w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 183/2017
w sprawie: podwyższenia ceny nieruchomości.
Zarządzenie Nr 182/2017
w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 181/2017
w sprawie: zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 180/2017
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 179/2017
w sprawie: przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018.
Zarządzenie Nr 178/2017
w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2024.
Zarządzenie Nr 176/2017
w sprawie: zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 177/2017
w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Szczury.
Zarządzenie Nr 175/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Przedszkoli Publicznych na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 175a/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 174/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Szkół Podstawowych na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 173/2017
w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 466/38 i 466/24 położonych we Wtórku.
Zarządzenie Nr 172/2017
w sprawie: aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Ostrów Wielkopolski oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolach prowadzonych przez gminę Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 171/2017
w sprawie: zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 170/2017
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 169/2017
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 168/2017
w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu 158/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 września 2017r. zmieniającym zarządzenie Nr 148/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14.09.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 167/2017
w sprawie: zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 166/2017
w sprawie: zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 165/2017
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 164/2017
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 163/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy ostrów Wielkopolski dla Przedszkola Publicznego w Biniewie na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 162/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Topoli Małej.
Zarządzenie Nr 161/2017
w sprawie: zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie nr 160/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017-2022.
Zarządzenie Nr 159/2017
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie nr 158/2017
w sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 148/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14.09.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 157-1/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie nr 157/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Przedszkoli Publicznych na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 156/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego we Wtórku na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 155/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Szkoły Podstawowej w Szczurach na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 154/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim na 2017 rok
Zarządzenie Nr 153/2017
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim z/s w Gorzycach Wielkich na 2017 rok
Zarządzenie Nr 152/2017
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017
Zarządzenie Nr 151/2017
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.
Zarządzenie Nr 151/2017
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.
Zarządzenie Nr 150/2017
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 149/2017
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 148/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 147/2017
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 133/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 sierpnia 2017 r. dotyczącego ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 147/2017
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 133/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 sierpnia 2017 r. dotyczącego ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 147/2017
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 133/2017 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 sierpnia 2017 r. dotyczącego ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 146/2017
w sprawie zmiany zarządzenia nr 125/2017 Wójta Gminy z dnia 27 lipca 2017 r. dotyczącego ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Łąkocinach.
Zarządzenie Nr 145/2017
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 144/2017
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 466/80 położonej we Wtórku.
Zarządzenie Nr 143/2017
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 466/79 położonej we Wtórku.
Zarządzenie Nr 142/2017
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 141/2017
w sprawie zmiany zarządzenia nr 125/2017 Wójta Gminy z dnia 27 lipca 2017 r. dotyczącego ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Łąkocinach.
Zarządzenie Nr 140/2017
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 139/2017
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 466/56 położonej we Wtórku.
Zarządzenie Nr 138/2017
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 137/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 136c/2017
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.
Zarządzenie Nr 136b/2017
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.
Zarządzenie Nr 136a/2017
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.
Zarządzenie Nr 136/2017
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Szkoły Podstawowej w Szczurach na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 135/2017
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 134/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 133/2017
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 132/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 131/2017
w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
Zarządzenie Nr 130/2017
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 129/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 128/2017
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 127a/2017
w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do ponownego publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zarządzenie Nr 127/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 125/2017
w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Łąkocinach.
Zarządzenie Nr 124/2017
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 709/3 i 709/10 w obrębie geodezyjnym Daniszyn.
Zarządzenie Nr 123/2017
w sprawie ogłoszenia Konkursu i przyjęcia Regulaminu na najpiękniejszy ogród w Gminie Ostrów Wielkopolski „Relaks w ogrodzie”.
Zarządzenie Nr 122/2017
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 121/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 120/2017
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elwiry Walkowiak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 119/2017
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Potaśniczak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 118/2017
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 117/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017-2022.
Zarządzenie Nr 116/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 115/2017
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 114/2017
w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie Nr 113/2017
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołów Szkolno- Przedszkolnych na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 112/2017
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Przedszkoli Publicznych na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 111/2017
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołu Szkół na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 110/2017
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Szkół Podstawowych na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 109/2017
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 108/2017
w sprawie: powierzania stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 107/2017
w sprawie: powierzania stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wtórku.
Zarządzenie Nr 106/2017
w sprawie: powierzania stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Topoli Małej.
Zarządzenie Nr 105/2017
w sprawie: powierzania stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Sobótce.
Zarządzenie Nr 104/2017
w sprawie: powierzania stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Gorzycach Wielkich.
Zarządzenie Nr 103/2017
w sprawie: powierzania stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Lamkach.
Zarządzenie Nr 102/2017
w sprawie: powierzania stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Czekanowie.
Zarządzenie Nr 101/2017
w sprawie: powierzania stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Biniewie.
Zarządzenie Nr 100/2017
w sprawie: zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 99/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego we Wtórku.
Zarządzenie Nr 99/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego we Wtórku.
Zarządzenie Nr 98/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Topoli Małej.
Zarządzenie Nr 98/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Topoli Małej.
Zarządzenie Nr 97/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 96/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sobótce
Zarządzenie Nr 95/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Gorzycach Wielkich.
Zarządzenie Nr 94/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Lamkach.
Zarządzenie Nr 93/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Czekanowie.
Zarządzenie Nr 92/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Biniewie.
Zarządzenie Nr 91/2017
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 466/55 położonej we Wtórku.
Zarządzenie Nr 89/2017
w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/2017 Wójta Gminy z dnia 20 kwietnia 2017 r. dotyczącego ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Łąkocinach.
Zarządzenie Nr 88/2017
w sprawie zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 87/2017
w sprawie zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 86/2017
w sprawie zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 85/2017
w sprawie zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 84/2017
w sprawie zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 83/2017
w sprawie zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 82/2017
w sprawie zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 81/2017
w sprawie zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 80/2017
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r. (kolonie i półkolonie)
Zarządzenie Nr 79/2017
z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 78/2017
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski i gminnych jednostkach organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 77/2017
w sprawie nieodpłatnego nabycia działek nr 466/40, 466/41, 466/60 i 466/71 położonych we Wtórku.
Zarządzenie Nr 76/2017
w sprawie nieodpłatnego nabycia działek nr 873/1 i 873/21 położonych w Wysocku Wielkim
Zarządzenie Nr 75a/2017
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 75/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 74/2017
w sprawie przeprowadzenia naboru ofert w celu wyboru emitenta emisji obligacji Gminy Ostrów Wielkopolski i powołania komisji do wyboru emitenta obligacji komunalnych.
Zarządzenie Nr 73/2017
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Szkoły Podstawowej w Szczurach na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 72/2017
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 71/2017
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym (pdf)
Zarządzenie Nr 70/2017
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 69/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 68/2017
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Łąkocinach.
Zarządzenie Nr 67a/2017
w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zarządzenie Nr 67/2017
w sprawie: skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków.
Zarządzenie Nr 66/2017
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 32/39 w obrębie geodezyjnym Zacharzew.
Zarządzenie Nr 65/2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
Zarządzenie Nr 64/2017
w sprawie ustalenia regulaminu przyznania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 63/2017
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu.
Zarządzenie Nr 62/2017
w sprawie nieodpłatnego nabycia działek nr 31/27 i 32/30 położonych w Zacharzewie.
Zarządzenie Nr 61/2017
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016.
Zarządzenie Nr 60/2017
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2016.
Zarządzenie Nr 59/2017
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 45/2017 w sprawie ustalenia na rok 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 58/2017
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2017 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych dla których Gmina Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 57/2017
w sprawie zmian planu finansowego dla Urzędu Gminy ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 56/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2017-2022
Zarządzenie Nr 55/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 54/2017
w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Ostrów Wielkopolski oraz ustalenia statystycznej liczby uczniów w przedszkolach prowadzonych przez gminę Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 53/2017
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Przedszkola Publicznego w Lamkach na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 52/2017
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołu Szkół w Lamkach na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 51/2017
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołu Szkół w Sobótce na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 50/2017
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołu Szkół w Lewkowie na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 49/2017
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Topoli Małej na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 48/2017
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Szkoły Podstawowej w Szczurach na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 47/2017
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 46/2017
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskie z/s w Gorzycach Wielkich na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 45/2017
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 44/2017
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych dla których Gmina Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 43/2017
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolskie na rok 2017.
Zarządzenie Nr 42/2017
w sprawie przekazania Radzie Gminy i regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Zarządzenie Nr 41/2017
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 40/2017
w sprawie wyboru członków rady sołeckiej w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 39/2017
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 192/7 położonej w Wysocku Wielkim.
Zarządzenie Nr 38/2017
w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 1480 położonej w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 37/2017
w sprawie nieodpłatnego nabycia działek nr 254/2 i 254/8 położonych w Lamkach.
Zarządzenie Nr 36/2017
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 1097/11, 1097/22, 1097/26, i 1097/34 położonych w Gorzycach Wielkich.
Zarządzenie Nr 35/2017
nieodpłatnego przejęcia działek nr 1097/8 i 1097/39 położonych w Gorzycach Wielkich.
Zarządzenie Nr 34/2017
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 33/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 32/2017
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r.
Zarządzenie Nr 30/2017
w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r.
Zarządzenie Nr 28/2017
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 27/2017
w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Dożynek Gminnych.
Zarządzenie Nr 26/2017
w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich samorządów mieszkańców wsi.
Zarządzenie Nr 25/2017
w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 24/2017
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2017.
Zarządzenie Nr 23/2017
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2017 roku.
Zarządzenie Nr 22/2017
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zarządzenie Nr 21/2017
w sprawie określenia współczynnika (proporcji) do celów podatku VAT w jednostkach budżetowych Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 20/2017
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 r.
Zarządzenie Nr 19/2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Archiwum