Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Informacje publiczne » Kontrola jakości wody

Kontrola jakości wody

Informacja o kontroli gospodarki ściekowo - odpadowej na terenie Gminy.
KOMUNIKAT
Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski
oraz Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
INFORMUJĄ
mieszkańców gminy, że przystępują do kompleksowej kontroli gospodarki  ściekowo - odpadowej na terenie Gminy
 
Kontroli podlegać będą :
-    zagospodarowanie odpadów komunalnych,
-    zagospodarowanie ścieków.
 
Obowiązującymi w tym zakresie przepisami są :
-    ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622),
-    ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747),
-    regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminu (uchwała Rady Gminy Nr XXV/97 z dnia 29.10.1997 r. z późniejszymi zmianami).
 
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 5 ust. 1 zobowiązuje właścicieli nieruchomości min. do  :
-    wyposażenia nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych (śmieci),
-    przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
 
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej nie jest obowiązkowe jeżeli nieruchomości wyposażona jest w szczelny, bezodpływowy zbiornik (szambo).
Właściciele nieruchomości wyposażonych w szambo są obowiązani do udokumentowania ich opróżniania przez podmioty do tego uprawnione oraz do zachowania rachunków za ostatnie dwa lata.
 
Ustawa o zbiorowym o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (art. 9) zabrania min. :
-    wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej,
-    wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Ta sama ustawa w art. 28 ustala surowe sankcje za nielegalny zrzut ścieków.
 
W związku z częstymi konfliktami sąsiedzkimi  oraz nieprawidłowościami występującymi w gospodarowaniu odpadami wzywam właścicieli nieruchomości do:
-    ostatecznego uporządkowania gospodarki odpadami komunalnymi (śmieciami),
-    podłączeniu nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
-    ujawnieniu i zalegalizowaniu nielegalnych przyłączy.
 
/-/ Antoni Hadryś - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
/-/ Zygmunt Glapa  - Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski
                                              
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: KL
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (09/06/2005 08:44:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (07/02/2007 08:41:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (09/06/2005 08:45:45)