Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 80/2010
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 78/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Nr 79/2010
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2011 z zakresu kultury fizycznej
Zarządzenie Nr 78/2010
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarzadzenie Nr 77/2010
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 76/2010
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 38/8 położonej w Wysocku Wielkim.
Zarzadzenie Nr 75/2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 r.
Zarządzenie Nr 74/2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 r.
Zarządzenie Nr 73/2010
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2011
Zarządzenie Nr 72/2010
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2011-2017
Zarządzenie Nr 71/2010
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Daniszynie i Lewkowie.
Zarządzenie Nr 70/2010
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 69/2010
w sprawie zmiany Zarządzenia Kierownika Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski Nr 83/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zarządzenie Nr 68/2010
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Górzno.
Zarządzenie Nr 67/2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 rok
Zarządzenie Nr 66/2010
w sprawie powołania pełnomocnika gminnej komisji wyborczej ds. informatycznej obsługi wyborów oraz koordynatora gminnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Zarządzenie Nr 65/2010
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia spisu rolnego na rok 2010.
Zarządzenie Nr 64/2010
w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2010 Wójta Gminy z dnia 20 sierpnia 2010 r. dotyczącego ogłoszenia o przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych we wsi Gutów, Sadowie, Sobótka, Szczury, Lamki, gmina Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 63/2010
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 62/2010
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 2/19 położonej w Zacharzewie.
Zarządzenie Nr 61/2010
w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Publicznego w Borowcu
Zarządzenie Nr 60/2010
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzycach Wielkich
Zarządzenie Nr 59/2010
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej we Franklinowie
Zarządzenie Nr 58/2010
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola we Wtórku
Zarządzenie Nr 57/2010
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Wysocku Wielkim.
Zarządzenie Nr 56/2010
w sprawie pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej we Wtórku
Zarządzenie Nr 55/2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 roku.
Zarządzenie Nr 54/2010
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych we wsi Gutów, Sadowie, Sobótka, Szczury, Lamki, gmina Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 53/2010
w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
Zarządzenie Nr 52/2010
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 3/3 położonej w Lewkowcu.
Zarządzenie Nr 51/2010
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 108/56 położonej w Gorzycach Wielkich.
Zarządzenie Nr 50/2010
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Daniszynie i Lewkowie.
Zarządzenie Nr 49/2010
w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 424/5 położonej w Łąkocinach na rzecz użytkownika wieczystego
Zarządzenie Nr 48/2010
w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/372/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości.
Zarządzenie Nr 47/2010
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 46/2010
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Gabrieli Wejman, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 45/2010
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Rafała Dachowskiego, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 44/2010
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elizy Wiatrak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 43/2010
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 42/2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 41/2010
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 40/2010
w sprawie wykonania Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej działki nr 1294/11 położonej w Daniszynie
Zarządzenie Nr 39/2010
w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 38/2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 r.
Zarządzenie Nr 37/2010
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 779/15 położonej we Wtórku
Zarządzenie Nr 36/2010
w sprawie zmian planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców na rok 2010.
Zarzadzenie Nr 35/2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 34/2010
w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 33/2010
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 32/2010
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.
Zarządzenie Nr 31/2010
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych w roku 2010 r.
Zarządzenie Nr 30/2010
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 29/2010
w sprawie powołania lidera gminnego do Gminnego Biura Spisowego.
Zarządzenie Nr 28/2010
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 1243/4 położonej w Gorzycach Wielkich
Zarządzenie Nr 27/2010
w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 387/6 położonej w Czekanowie na rzecz użytkownika wieczystego.
Zarządzenie Nr 26/2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 r.
Zarządzenie Nr 25/2010
w sprawie zmiany załączników do Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 24/2010
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 23/2010
w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Dożynek Gminnych
Zarządzanie Nr 22/2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2010 r.
Zarządzenie Nr 21/2010
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2010 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 20/2010
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r.
Zarządzenie Nr 19/2010
w sprawie przydziału nagrody za osiągnięcia sportowe w 2009 roku
Zarządzenie Nr 18/2010
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Lewkowie
Zarządzenie Nr 17/2010
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2010 r.
Zarządzenie Nr 16/2010
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 15/2010
w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski
Zarządzenie Nr 14/2010
w sprawie ustalenia terminów sprawozdawczo- programowych zebrań samorządu mieszkańców wsi
Zarządzenie Nr 13/2010
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Rady Sportu
Zarządzenie Nr 12/2010
w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 1/07 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenie regulaminu jej działania.
Zarządzenie Nr 11/2010
w sprawie zmiany kryterium średniej ocen dla uczniów szkół gimnazjalnych ubiegających się o nagrodę za wyniki w nauce
Zarządzenie Nr 10/2010
w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na 2010 r.
Zarządzenie Nr 9/2010
w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2010.
Zarządzenie Nr 8/2010
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie gminy Ostrów Wielkopolski na przedszkola publiczne na 2010 r.
Zarządzenie Nr 7/2010
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie gminy Ostrów Wielkop. na gimnazja na 2010 r.
Zarządzenie Nr 6/2010
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie gminy Ostrów Wielkopolski na szkoły podstawowe na 2010 r.
Zarządzenie Nr 5/2010
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie gminy Ostrów Wielkopolski dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 4/2010
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie gminy Ostrów Wielkopolski dla instytucji kultury na 2010 r.
Zarządzenie Nr 3/2010
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2010.
Zarządzenie Nr 2/2010
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców na rok 2010.
Zarządzenie Nr 1/2010
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2010 z zakresu kultury fizycznej.