Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie nr 36/2018
w sprawie: ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018r.
Zarządzenie Nr 35/2018
w sprawie: powołania komisji konkursowej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018r.
Zarządzenie Nr 33/2018
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2018 rok.
Zarządzenie nr 32/2018
w sprawie: wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 43 w obrębie geodezyjnym Lewkowiec.
Zarządzenie nr 31/2018
w sprawie: zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018.
Zarządzenie nr 30/2018
w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu działek nr 1414, 1415, 1416 położonych w Gorzycach Wielkich.
Zarządzenie Nr 29/2018
w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 28/2018
w sprawie: ustalenia terminów zebrań wiejskich samorządów mieszkańców wsi.
Zarządzenie Nr 27/2018
w sprawie: ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. poprzez organizowanie obozu zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie nr 26/2018
w sprawie: zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018.
Zarządzenie Nr 25/2018
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2018r.
Zarządzenie Nr 24/2018
w sprawie: określenia podstawowej kwoty dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż Gmina Ostrów Wielkopolski oraz ustalenia statystycznej liczby uczniów w przedszkolach prowadzonych przez gminę Ostrów Wielopolski.
Zarządzenie Nr 23/2018
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zarządzenie Nr 22/2018
w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zdań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. (Obóz zimowy dla dzieci i młodzieży)
Zarządzenie Nr 21/2018
w sprawie: zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018.
Zarządzenie Nr 20/2018
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 19/2018
w sprawie: ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018r.
Zarządzenie Nr 18/2018
w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Radziwiłłów.
Zarządzenie Nr 17/2018
w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 16/2018
w sprawie: powołania komisji konkursowej.
Zarządzenie Nr 15/2018
w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkol podstawowych dla których Gmina Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 14/2018
w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 13/2018
w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych dla których Gmina Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 12/2018
w sprawie: wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 11/2018
w sprawie: nieodpłatnego nabycia działki nr 477/13 położonej w Topoli Małej.
Zarządzenie Nr 10/2018
w sprawie: ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2018.
Zarządzenia Nr 9/2018
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla przedszkoli Publicznych na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 8/2018
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych na 2018 rok.
Zarządzenia Nr 7/2018
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Szkól Podstawowych na 2018 rok.
Zarządzenia Nr 6/2018
w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Gminy Ostrów Wielkopolski do zaciągania zobowiązań w 2018 roku.
Zarządzenie Nr 5/2018
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok.
Zarządzenie nr 4/2018
w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców na rok 2018.
Zarządzenie Nr 3/2018
w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018.
Zarządzenie Nr 2/2018
w sprawie: informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla instytucji kultury na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 1/2018
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie obozu zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski