Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 134/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu NR 96/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 01 września 2015 r. w sprawie określenia wysokości dotacji miesięcznej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 133/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 132/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 131/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 130/2015
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działek Nr 174/8 i Nr 182/2 położonych w Sadowiu.
Zarządzenie Nr 129/2015
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 1097/11, 1097/22, 1097/26 i 1097/34 położonych w Gorzycach Wielkich.
Zarządzenie Nr 128/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 127/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 126/2015
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 125/2015
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Lewkowie.
Zarządzenie Nr 124/2015
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Młynowie nr 5, obręb Słaborowice.
Zarządzenie Nr 123/2015
w sprawie przeprowadzenia naboru ofert w celu wyboru emitenta emisji obligacji Gminy Ostrów Wielkopolski i powołania komisji do wyboru emitenta obligacji komunalnych.
Zarządzenie Nr 122/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 121/2015
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 09.03.2015 roku, w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu.
Zarządzenie Nr 120/2015
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2016-2021
Zarządzenie Nr 119/2015
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projektu budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 118/2015
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 117/2015
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 116/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 115/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 114/2015
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 113/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 112/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 103/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 111/2015
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 400 położonej w Lewkowie.
Zarządzenie Nr 110/2015
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 109/2015
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 103/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 108/2015
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie Nr 107/2015
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu inwentaryzacyjnego.
Zarządzenie Nr 106/2015
w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
Zarządzenie Nr 105/2015
w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.
Zarządzenie Nr 104/2015
w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zarządzenie Nr 103/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 102/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015
Zarządzenie Nr 101/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 100/2015
w sprawie określenia wysokości dotacji udzielonej szkołom prowadzonym na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
Zarządzenie Nr 99/2015
w sprawie ustalenia zasad naliczania kosztu wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego poza terenem Gminy Ostrów Wielkopolskie, a uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 98/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015
Zarządzenie Nr 97/2015
w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 293/2 położonej w Wysocku Wielkim na rzecz użytkownika wieczystego.
Zarządzenie Nr 96/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 2/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 07 stycznia w sprawie określenia wysokości dotacji miesięcznej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 95/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 94/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 93/2015
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustanego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Ostrów Wielkopolskie.
Zarządzenie Nr 92/2015
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 91/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
Zarządzenie Nr 91/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
Zarządzenie Nr 90/2015
w sprawie przekazania Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
Zarządzenie Nr 89/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 88/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 87/2015
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 86/2015
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Zarządzenie Nr 85/2015
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 410/8 położonej w Topoli Małej.
Zarządzenie Nr 84/2015
w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 410/14 położonej w Topoli Małej.
Zarządzenie Nr 83/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 83/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 82/2015
w sprawie ogłoszenia Konkursu i przyjęcia Regulaminu Konkursu na ,,Najpiękniejszy ogród w Gminie Ostrów Wielkopolski".
Zarządzenie Nr 81/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 80/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 79/2015
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 78/2015
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku.
Zarządzenie Nr 77/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 76/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2015-2020.
Zarządzenie Nr 75/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok
Zarządzenie Nr 74/2015
w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
Zarządzenie Nr 73/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015
Zarządzenie Nr 72/2015
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2015 z dnia 09 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ostrów Wielkopolskie w sprawie podziału sołectwa Lewków.
Zarządzenie Nr 71/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 67/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2015 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 70/2015
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie podziału sołectwa Lewków.
Zarządzenie Nr 69/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 68/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 67/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 62/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2015 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zarządzenie Nr 66/2015
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 291/51 położonej w Lamkach.
Zarządzenie Nr 65/2015
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 64/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 63/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 62/2015
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2015 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zarządzenie Nr 61/2015
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 60/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 59/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy ostrów Wielkopolski na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 58/2015
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/20415 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 57/2015
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 56/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 55/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 54/2015
powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania.
Zarządzenie Nr 53/2015
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 50/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 52/2015
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 51/2015
w sprawie zatwierdzenia ,,Regulaminu Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2015”.
Zarządzenie Nr 50/2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 49/2015
w sprawie powołania komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
Zarządzenie Nr 48/2015
w sprawie przydziału nagród za osiągnięcia sportowe w 2014 roku.
Zarządzenie Nr 47/2015
w sprawie zlecenia zadania publicznego o charakterze lokalnym.
Zarządzenie Nr 46/2015
w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski za osiągnięcia w kulturze.
Zarządzenie Nr 45/2015
w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami.
Zarządzenie Nr 44/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 43/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 42/2015
w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ostrów Wielkopolski za 2014 rok.
Zarządzenie Nr 41/2015
w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 5/47 położonej w Zacharzewie.
Zarządzenie Nr 40/2015
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 5/39 położonej w Zacharzewie.
Zarządzenie Nr 39/2015
w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Dożynek Gminnych.
Zarządzenie Nr 38/2015
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu pn.: ,,Montaż klimatyzacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Lewków i Wtórek”.
Zarządzenie Nr 37/2015
w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: ,,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ostrów Wielkopolski”.
Zarządzenie Nr 36/2015
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu.
Zarządzenie nr 35/2015
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 34/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 33/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 32/2015
w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 23/2015 w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych samorządów mieszkańców wsi.
Zarządzenie Nr 31/2015
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku.
Zarządzenie Nr 30/2015
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 1163 i 1205 położonych w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 29/2015
w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
Zarządzenie Nr 28/2015
w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 99/1013 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 września 2013r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Zarządzenie Nr 27/2015
w sprawie bezprzetargowego przejęcia działek nr 191, 207 i 235 położonych w Zacharzewie.
Zarządzenie Nr 26/2015
w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek nr 1163 i 1205 położonych w Daniszynie.
Zarządzenie Nr 25/2015
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 24/2015
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/2015 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 r.
Zarządzenie Nr 23/2015
w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych samorządów mieszkańców wsi.
Zarządzenie Nr 22/2015
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 358 położonej we Wtórku.
Zarządzenie Nr 21/2015
w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 20/2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 19/2015
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2015 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zarządzenie Nr 18/2015
w sprawie ogłoszenia wyników naboru ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
Zarządzenie Nr 17/2015
w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2015.
Zarządzenie Nr 16/2015
w sprawie bezprzetargowego zbycia działek nr 202/1 i 203 położonych w Czekanowie.
Zarządzenie Nr 15/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Nr 14/2015
w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
Zarządzenie Nr 13/2015
w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie Nr 12/2015
w sprawie zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kołątajew.
Zarządzenie Nr 11/2015
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części wsi Wtórek w gminie Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 10/2015
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu prowadzenia rejestru wyborców na rok 2015.
Zarządzenie Nr 9/2015
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołów Szkolno – Przedszkolnych na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 8/2015
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Przedszkoli Publicznych na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 7/2015
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Zespołów Szkół na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 6/2015
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Szkół Podstawowych na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 5/2015
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 4/2015
w sprawie informacji o środkach finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski dla instytucji kultury na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 3/2015
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2015.
Zarządzenie Nr 2/2015
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 118/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 listopada w sprawie określenia wysokości dotacji miesięcznej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.
Zarządzenie Nr 1/2015
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu pn. ,,Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka”.